CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13249/BTC-TCHQ
V/v khai sửa chữa, bổ sung thông tin tờ khai phân luồng xanh trên hệ thống VNACCS

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để tháo gỡ vướng mắc của các doanh nghiệp khi phát sinh việc sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan khi thực hiện thủ tục trên hệ thống VNACCS đối với những tờ khai phân luồng xanh, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

- Đối với trường hợp tờ khai được hệ thống phân luồng xanh nhưng chưa được thông quan nếu người khai hải quan phát hiện những nội dung sai sót nhưng không ảnh hưởng đến chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu thì thực hiện thông quan lô hàng và sẽ tiến hành việc khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan;

- Đối với trường hợp khai sửa đổi chỉ tiêu thông tin liên quan đến thuế, người khai sử dụng các nghiệp vụ khai sửa đổi, bổ sung trên hệ thống không yêu cầu phải có văn bản đề nghị gửi cơ quan hải quan. Trường hợp khai sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu thông tin không liên quan đến thuế thì có văn bản đề nghị khai bổ sung theo mẫu số 01/KBS/2014 Phụ lục III Thông tư số 22/2014/TT-BTC. Việc khai sửa đổi, bổ sung này cơ quan hải quan không xem xét khi xây dựng tiêu chí đánh giá việc chấp hành pháp luật của người khai hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh thì kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (42).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

13249/BTC-TCHQ
Công văn số 13249/BTC-TCHQ V/v khai sửa chữa, bổ sung thông tin tờ khai phân luồng xanh trên hệ thống VNACCS
19/09/2014
19/09/2014
Còn hiệu lực
Công văn
Nhập khẩu thương mại
Bộ Tài chính
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
STT Tên biểu mẫu
1
1. Mau so 1_KBS_VNACCS