CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LIÊN KẾT

THÔNG BÁO LIÊN QUAN

Thứ Năm, 09/10/2014 | 15:03 GMT+07
Share Chia Chia Google 3650

V/v khai báo, sửa đổi, bổ sung tiêu chí “phương tiện vận chuyển dự kiến” trên tờ khai xuất khẩu VNACCS  

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan đã nhận được một số vướng mắc liên quan đến việc khai báo, sửa đổi bổ sung tiêu chí “phương tiện vận chuyển dự kiến” trên tờ khai xuất khẩu VNACCS. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Căn cứ vào kế hoạch xuất khẩu, người khai hải quan thực hiện khai báo tên phương tiện vận chuyển dự kiến tại tiêu chí “Phương tiện vận chuyển dự kiến” theo hướng dẫn khai báo trên Hệ thống VNACCS. Trường hợp phát sinh thay đổi tên phương tiện vận chuyển dự kiến đã khai báo thì thực hiện như sau:

- Trường hợp tờ khai chưa được thông quan: thực hiện nghiệp vụ sửa đổi, bổ sung trong thông quan (EDD/EDA01) trên Hệ thống để được Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai phê duyệt nội dung sửa đổi theo quy định;
- Trường hợp tờ khai đã được thông quan: người khai hải quan xuất trình thông báo thay đổi tên phương tiện vận chuyển, số chuyến bàng văn bản (chấp nhận fax, email) của hãng vận tải hoặc công văn đề nghị sửa đổi tên phương tiện vận chuyển cho Hải quan giám sát cửa khẩu xuất. Trên cơ sở đó, Hải quan giám sát ghi nhận tên phương tiện vận chuyển, số chuyến thực tế vào Hệ thống e- Customs (Mục “Ghi nhận HQ”) khi thực hiện thủ tục xác nhận hàng qua khu vực giám sát.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 12166.tif