CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LIÊN KẾT

Văn bản liên quan

Thứ Hai, 26/01/2015 | 09:37

Tổng hợp văn bản hướng dẫn hệ thống VNACCS/VCIS 

Công văn số 3283/TCHQ-GSQL V/v mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS

Công văn số 3609/TCHQ-VNACCS V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC

Công văn số 4110/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn tạm thời thủ tục hải quan thủ công

Công văn số 4177/TCHQ-VNACCS V/v hướng dẫn giám sát hàng hóa XK, NK thực hiện TTHQĐT theo Thông tư 22/2014/TT-BTC

Công văn số 4351/TCHQ-GSQL V/v cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu

Công văn số 4415/TCHQ-VNACCS V/v xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC

Công văn số 4608/TCHQ-GSQL V/v xử lý vướng mắc về khai hóa đơn

Công văn số 4613/TCHQ-VNACCS V/v xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC

Công văn số 4638/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn khai báo một số chỉ tiêu thông tin trên hệ thống VNACCS

Công văn số 5665/BTC-TCHQ V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTC

Công văn số 4962/TCHQ-VNACCS V/v xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát

Công văn số 5749/TCHQ-VNACCS V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTC

Công văn số 5922/TCHQ-VNACCS V/v số tờ khai trên hệ thống VNACCS

Công văn số 6006/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn xác nhận trên tờ khai VNACCS

Công văn số 7317/TCHQ-VNACCS V/v rà soát tờ khai luồng xanh và kiểm tra hồ sơ tại khâu giám sát

Công văn số 7723/TCHQ-VNACCS V/v in tờ khai và xác nhận hàng qua khu vực giám sát

Công văn số 8155/TCHQ-VNACCS V/v khai báo số container đối với hàng hóa xuất khẩu

Công văn số 8294/TCHQ-GSQL V/v cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu

Công văn số 7963/TCHQ-TXNK V/v thu lệ phí thu hộ các Hiệp hội

Công văn số 9295/TCHQ-VNACCS V/v vướng mắc khi triển khai Hệ thống VNACCS

Công văn số 9441/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc khi khai báo hải quan đối với hệ thống VNACCS

Công văn số 10015/TCHQ-GSQL V/v chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hải quan

Công văn số 11351/BTC-TCHQ V/v bổ sung việc khai báo một số loại hình trên hệ thống VNACCS

Công văn số 11802/BTC-TCHQ V/v xử lý vướng mắc khai hải quan lô hàng trên 50 dòng hàng

Công văn số 10473/TCHQ-VNACCS V/v sao y, cấp lại tờ khai VNACCS

Công văn số 11943/BTC-TCHQ V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác giám sát hải quan tại khu vực cảng biển

Công văn số 13249/BTC-TCHQ V/v khai sửa chữa, bổ sung thông tin tờ khai phân luồng xanh trên hệ thống VNACCS

Công văn số 11909/TCHQ-GSQL V/v thanh khoản loại hình GC, SXXK trên hệ thống

Công văn số 12166/TCHQ-VNACCS V/v khai báo, sửa đổi, bổ sung tiêu chí “phương tiện vận chuyển dự kiến” trên tờ khai xuất khẩu VNACCS