CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

Vướng mắc về việc miễn thuế, hoàn thuế hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng gia công theo loại hình xuất khẩu tại chỗ.
Vấn đề xử lý hoàn thuế, miễn thuế đối với loại hình xuất khẩu tại chỗ đã được đưa vào nội dung dự thảo sửa đổi Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, đối với việc xử lý đối với các trường hợp phát sinh từ ngày 01/9/2016 đến nay vẫn chưa được hướng dẫn xử lý thống nhất trong toàn ngành, dẫn đến khó khăn vướng mắc. Loại hình xuất khẩu tại chỗ được áp dụng như đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan.

a) Về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu nhưng xuất khẩu tại chỗ giữa 02 doanh nghiệp trong nước:

 Các trường hợp miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công quy định tại Điều 10, hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu quy định tại Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP nhưng xuất khẩu tại chỗ (không xuất khẩu ra nước ngoài, xuất khẩu vào khu phi thuế quan) phát sinh từ ngày 01/9/2016 đến nay, Bộ Tài chính đang tập hợp vướng mắc của các đơn vị để xem xét, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Ngoài ra, TCHQ đang phối hợp với đơn vị chủ trì để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP theo hướng đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

 b) Về hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất kinh doanh nhưng đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu nhưng xuất nhập khẩu tại chỗ giữa 02 doanh nghiệp trong nước:

 Đối với hàng nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh, sau đó đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan được hoàn thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã được sử dụng để sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu theo Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

 Trường hợp sản phẩm xuất nhập khẩu tại chỗ giữa 02 doanh nghiệp trong nước thì không đủ điều kiện hoàn thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.

1 13 << < 1 2 3 4 5  ... > >>