CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

Vướng mắc Thuế nhập khẩu đối với vật tư nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư
-Vấn đề pháp lý 1. Quy định về tài sản cố định của dự án không thống nhất giữa các cơ quan nhà nước. Vật tư đồng bộ cho dự án đầu tư và có thể sản xuất tại việt nam thì không được ưu đãi thuế nhập khẩu. Khoản 7, điều 103, Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính về các trường hợp miễn thuế, vật tư đồng bộ để tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư được miễn thuế nhập khẩu. Cũng trong điều khoản này, Vật tư chưa sản xuất được tại Việt Nam thì được miễn thuế. Danh mục vật tư trong nước sản xuất được quy định tại thông tư 14/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế Hoạch – Đầu Tư. Vậy, trong trường hợp vật tư đồng bộ để tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư và có thể sản xuất được tại Việt Nam, các Cơ quan Hải Quan có những cách giải thích và áp dụng khác nhau. Danh mục hàng hóa đính kèm theo thông tư 14/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế Hoạch Đầu Tư ban hành dựa trên đề xuất của Bộ Công Thương và không có sự phân định rõ thẩm quyền quyết định khi có vướng mắc. -Vấn đề pháp lý 2. Sự chồng chéo, mâu thuẫn trong các quy định của Luật và các văn bản dưới Luật. Vật tư đồng bộ để tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư và có thể sản xuất tại Việt Nam thì không được miễn thuế. Luật 107/2016/QH13, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/9/2016 đã bỏ đi điều khoản “Vật tư chưa sản xuất được trong nước được miễn thuế”. Nhưng Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính chưa được điều chỉnh theo hướng trên. Thông tư của Bộ Tài Chính chưa thống nhất với Luật, một số vật tư được áp dụng Luật số 107/2016/QH13 (được miễn thuế) và một số vật tư áp dụng thông tư 38/2015/TT-BTC (không được miễn thuế). Đây là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng giải thích và áp dụng pháp luật không thống nhất giữa các Cơ quan Hải Quan.

Chính sách miễn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư thực hiện thông báo Danh mục hàng hoá miễn thuế dự kiến nhập khẩu từ ngày 01/9/2016 được áp dụng thống nhất theo các quy định như sau:

 Hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016.

 Hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định thuộc đối tượng được miễn thuế phải phù hợp theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

 Căn cứ xác định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018). Trường hợp doanh nghiệp phát sinh vướng mắc liên quan đến Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được thì liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các Bộ ngành liên quan để giải quyết.

1 13 << < 1 2 3 4 5  ... > >>