CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

7. Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu

 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người khai nộp hồ sơ đề nghị xét giảm giá đến Tổng cục Hải quan.

Bước 2: Tổng cục hải quan xem xét để ban hành văn bản xem xét khoản giảm giá:

- Cách thức thực hiện: tại trụ sở cơ quan hải quan.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:

+ Văn bản đề nghị trừ khoản giảm giá sau khi hoàn thành việc nhập khẩu và thanh toán cho toàn bộ hàng hoá thuộc hợp đồng: 01 bản chính;

+ Hợp đồng mua bán hàng hóa: 01 bản chụp;

+ Bảng kê theo dõi thực tế việc nhập khẩu hàng hoá theo mẫu số 01/GG/2015 Phụ lục II Thông tư số 39/2015/TT-BTC đối với trường hợp hàng hoá trong cùng một hợp đồng được nhập khẩu theo nhiều chuyến (nhiều tờ khai) khác nhau: 01 bản chính;

+ Bảng công bố giảm giá của người bán: 01 bản chụp;

+ Chứng từ thanh toán của toàn bộ hàng hoá thuộc hợp đồng mua bán: 01 bản chụp;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời gian giải quyết: không quy định

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người khai hải quan

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản của Tổng cục Hải quan về việc xem xét khoản giảm giá.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01/GG/2015 Phụ lục II Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

- Căn cứ pháp lý:

+ Luật Hải quan số 54/2014/QH13;

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13;

+ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

+ Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu (Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015).
Tổng cục Hải quan
25/12/2015
25/12/2015
Còn hiệu lực
Người khai hải quan