CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Thương nhân làm thủ tục xuất khẩu nguyên liệu đặt gia công ở nước ngoài tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký hợp đồng gia công hoặc Chi cục Hải quan điện tử.

+ Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra điều kiện và đăng ký tờ khai hải quan; kiểm tra hồ sơ và thông quan đối với lô hàng miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, trừ việc kiểm tra tính thuế;

+ Bước 3: Kiểm tra thực tế và thông quan đối với lô hàng thuộc diện phải kiểm tra thực tế.

+ Bước 4: Thu lệ phí hải quan, đóng dấu “Đã làm thủ tục hải quan”; trả tờ khai cho người khai hải quan.

+ Bước 5: Phúc tập hồ sơ theo qui định

- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hải quan hoặc qua Internet.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

      + Tờ khai hải quan: 02 bản chính

      + Packinglist: 01 bản chính (nếu có);

      + Giấy phép: 01 bản chính (nếu xuất khẩu 01 lần), 01 bản sao (nếu xuất khẩu nhiều lần); xuất trình bản chính để đối chiếu

      + Các chứng từ khác liên quan (nếu có).                                       

* Số lượng hồ sơ: 01(bộ) 

- Thời hạn giải quyết: 08 giờ làm việc theo quy định của Luật Hải quan.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục hải quan

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục hải quan

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: lô hàng được thông quan

- Phí, lệ phí: 20.000đ

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai hải quan xuất khẩu

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội khoá 10

+ Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội khoá 11 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan

+ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

+ Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu đặt gia công ở nước ngoài
Chi cục hải quan
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Thương nhân