CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục xem hàng hoá trước khi khai hải quan

 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ hàng có đơn đề nghị xem hàng hoá trước khi làm thủ tục hải quan gửi người đang giữ hàng hoá, đồng thời thông báo cho Chi cục Hải quan để giám sát theo quy định.

Bước 2: Người giữ hàng hoá lập biên bản chứng nhận, có xác nhận của người đang giữ hàng hoá, chủ hàng và công chức hải quan giám sát, mỗi bên tham gia giữ 01 bản.

Bước 3: Cơ quan hải quan niêm phong hàng hoá. Trường hợp hàng hoá không thể niêm phong được thì trong biên bản chứng nhận phải thể hiện được tình trạng hàng hoá và ghi rõ người giữ hàng hoá chịu trách nhiệm giữ nguyên trạng hàng hoá.

 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan.

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị xem hàng hóa trước khi khai hải quan

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định

 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người khai hải quan

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải qua .

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Hải quan.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chấp nhận phê duyệt

 

- Phí, lệ phí: Không

 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

 

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

- Nghị định 154/2005/NĐ-CP  ngày 15/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

- Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

 

Thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hải quan
Chi cục Hải quan
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Người khai hải quan