CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006 được bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 và Điều 26, Điều 130 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

 

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1:  

+ Người nộp thuế có công văn đề nghị cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan bù trừ số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau và gửi kèm bộ hồ sơ hải quan

+ Hoặc người nộp thuế có công văn đề nghị cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan trừ số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa vào số tiền thuế, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo và gửi kèm bộ hồ sơ hải quan

+ Hoặc người nộp thuế có công văn đề nghị cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan hoàn lại số tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa và gửi kèm một bộ hồ sơ hải quan

  • Bước 2: Cơ quan hải quan có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ do người nộp thuế nộp, đối chiếu với hồ sơ hải quan gốc lưu tại đơn vị, xác định tính thống nhất, hợp lệ và tính chính xác, đúng quy định của hồ sơ và xử lý, thông báo kết quả cho người nộp thuế biết.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hải quan.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

+ Công văn của người nộp thuế có số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa cần xử lý;

+ Hồ sơ xử lý tiền thuế, tiền phạt nộp thừa thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 26 Thông tư 128/2013/TT-BTC;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  • - Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị trả lại số tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa; cơ quan hải quan phải ban hành Quyết định hoàn lại số tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa, sau đó thực hiện xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa theo công văn đề nghị của người nộp thuế.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người nộp thuế.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Hải quan

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan; Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho Bạc Nhà nước

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính hoặc giấy xác nhận

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

+ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2010/QH13 ngày;

+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013;

+ Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

 

 

Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa
Chi cục Hải quan; Cục Hải quan tỉnh, thành phố
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Người nộp thuế