CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

61. Thủ tục thanh khoản hàng bán tại cửa hàng miễn thuế.

 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế chuẩn bị hồ sơ thanh khoản nộp cho cơ quan hải quan (theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ tài chính).

Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ theo quy định (theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ tài chính).

Bước 3: Xác nhận thanh khoản hồ sơ trả cho thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế.

Bước 4: Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hải quan.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai hải quan (tờ khai hải quan tạm nhập tái xuất 01 bản chính bản lưu người khai hải quan);

- Công văn đề nghị thanh khoản;

- Bảng kê tổng hợp số lượng hàng đưa vào, bán ra tiêu thụ nội địa, tiêu huỷ, tái xuất, và hàng tông theo từng mặt hàng trong tờ khai tạm nhập hoặc tái xuất (theo mẫu 05/BKTHHCHMT- bảng kê tổng hợp số lượng hàng hoá) 01 bản chính tại Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013).

- Bảng kê chi tiết hàng hoá bán theo từng mặt hàng trong tờ khai tạm nhập hoặc tái xuất (theo mẫu số 06/BKCTHH- bảng kê chi tiết hàng hoá tại Thông tư số 148/2013/TT-BTC).

- Bảng tổng hợp hoá đơn vượt định mức (nếu có).

- Biên bản huỷ hàng hoá; 01 bản chụp có xác nhận của thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế (nếu có).

Hồ sơ xuất trình cho cơ quan hải quan:

- Chứng từ bán hàng cho từng loại đối tượng mua hàng miễn thuế theo quy định tại Chương IV Thông tư số 148/2013/TT-BTC: 01 bản chính;

+ Tổng hợp phiếu nhập kho;

+ Tổng hợp phiếu xuất kho;

+ Báo cáo bán hàng trong tháng của thương nhân;

- Phiếu thông báo cho cơ quan hải quan khách mua hàng vượt định mức miễn thuế có xác nhận của công chức hải quan;

- Phiếu giao hàng có xác nhận của công chức hải quan (đối với cửa hàng miễn thuế trong nội thành bán cho khách hàng chờ xuất cảnh);

- Các chứng từ khác (nếu có).

* Số lượng hồ sơ:  01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Không quy định.

- Đối tượng thực hiện: Thương nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Phí, lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2015;

+ Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

+ Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

+ Thông tư số 148/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 16 /06 /2009 của Thủ tướng Chính phủ và một số điều được sửa đổi, bổ sung của Quy chế ban hành kèm Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 về của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tục thanh khoản hàng bán tại cửa hàng miễn thuế (Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015).
Chi cục Hải quan
25/12/2015
25/12/2015
Còn hiệu lực
Thương nhân