CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục thông báo hợp đồng đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài (B-BTC-118619-TT).

 

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ thông báo hợp đồng gia công do thương nhân nộp và xuất trình.

+ Bước 2:  Kiểm tra mặt hàng được phép đặt gia công

+ Bước 3: Kiểm tra sự đồng bộ, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ hải quan do thương nhân nộp, xuất trình.

+ Bước 4: Kiểm tra cơ sở sản xuất ở nước ngoài nếu điều kiện cho phép (hoặc đối với trường hợp doanh nghiệp nội địa thuê Doanh nghiệp chế xuất  hoặc doanh nghiệp trong khu thuế quan gia công).

 + Bước 5: Tiếp nhận hợp đồng gia công.

 

- Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan.

 

- Thành phần, số lượng  hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

a) Hợp đồng gia công và phụ lục hợp đồng (nếu có): nộp 02 bản chính;

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (nếu làm thủ tục lần đầu): nộp 01 bản sao;

c) Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (nếu làm thủ tục lần đầu): nộp 01 bản sao;

d) Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền nếu hàng hoá xuất khẩu để thực hiện hợp đồng gia công và sản phẩm gia công nhập khẩu thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có giấy phép: nộp 01 bản sao, xuất trình bản chính.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

- Thời hạn giải quyết:

1. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan hải quan thông báo ngay cho thương nhân bằng Phiếu yêu cầu nghiệp vụ để hoàn thiện hồ sơ. Nếu có nhiều hồ sơ tiếp nhận cùng một thời điểm, không thể thông báo ngay cho thương nhân thì chậm nhất 02 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận, cơ quan hải quan thông báo cho thương nhân bằng Phiếu yêu cầu nghiệp vụ để hoàn thiện hồ sơ.

2. Chậm nhất 08 giờ làm việc kể từ khi thương nhân nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan hải quan hoàn thành thủ tục tiếp nhận hợp đồng gia công.

3. Trường hợp cơ quan hải quan không có ý kiến phản hồi trong thời gian qui định tại khoản 2 thì thương nhân mặc nhiên được phép thực hiện hợp đồng gia công.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân.

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Hải quan.

          b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

          c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Hải quan.

          d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: được tiếp nhận hợp đồng gia công hoặc từ chối tiếp nhận hợp đồng gia công.

 

- Phí, lệ phí: Không có.

 

- Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):  Không có.

 

- Yêu cầu, điều kiện thực thi thủ tục hành chính (nếu có): Không có.

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

+ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan;

+ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

Thủ tục thông báo hợp đồng đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài
Chi Cục Hải quan
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Thương nhân