CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục thông báo, điều chỉnh, kiểm tra định mức đối với nguyên liệu đặt gia công ở nước ngoài (thủ công, điện tử) B-BTC-110615-TT

 

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Thương nhân thông báo, điều chỉnh định mức tại Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công.

+ Bước 2: Thời điểm thông báo định mức:

a) Chậm nhất 05 ngày trước ngày đăng ký tờ khai làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên của hợp đồng gia công.

b) Trường hợp sản phẩm gia công bán tại nước ngoài thì thương nhân  thông báo định mức trước thời điểm thanh khoản hợp đồng gia công.

+ Bước 3: Thời điểm điều chỉnh định mức:

a) Thời điểm điều chỉnh định mức: chậm nhất 02 ngày trước khi làm thủ tục đăng ký tờ khai nhập khẩu lô hàng đầu tiên của hợp đồng gia công.

b) Các trường hợp điều chỉnh định mức:

Trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công nếu do thay đổi tính chất nguyên liệu, điều kiện gia công dẫn đến thay đổi định mức thực tế (được thoả thuận trong phụ lục hợp đồng gia công) thì thương nhân nộp bảng điều chỉnh định mức mới của mã hàng kèm văn bản nêu rõ lý do gửi Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công xem xét, quyết định cụ thể cho từng trường hợp.

+ Bước 4: Chi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công, tiếp nhận, kiểm tra các điều kiện về thông báo, điều chỉnh định mức, cấp số tiếp nhận nếu định mức hợp lệ, phản hồi thông tin cho thương nhân hoặc đề nghị Lãnh đạo Chi cục tiến hành kiểm tra định mức nếu có nghi ngờ định mức thương nhân thông báo không đúng thực tế.

- Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính      

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Bảng Thông báo định mức từng mã hàng theo mẫu 03/TBĐM-GC/2014 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2014/TT-BTC):

           * Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

             1- Khi tiếp nhận định mức và tiếp nhận điều chỉnh định mức:

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan hải quan thông báo ngay cho thương nhân bằng Phiếu yêu cầu nghiệp vụ để hoàn thiện hồ sơ. Nếu có nhiều hồ sơ tiếp nhận cùng một thời điểm, không thể thông báo ngay cho thương nhân thì chậm nhất 02 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận, cơ quan hải quan thông báo cho thương nhân bằng Phiếu yêu cầu nghiệp vụ để hoàn thiện hồ sơ:

Chậm nhất 08 giờ làm việc kể từ khi thương nhân nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan hải quan hoàn thành thủ tục tiếp nhận định mức.

  1. Khi kiểm tra định mức:

a) Đối với trường hợp kiểm tra trên hồ sơ tại trụ sở cơ quan hải quan:

Chậm nhất 08 giờ làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm tra phải thực hiện xong việc kiểm tra định mức.

Trường hợp một hợp đồng/phụ lục hợp đồng có nhiều mã hàng cần kiểm tra định mức, trong 08 giờ làm việc không thể kiểm tra hết thì được kéo dài sang ngày làm việc tiếp theo nhưng thời gian kéo dài không quá 08 giờ làm việc kể từ  khi bắt đầu kiểm tra.

b)  Trường hợp sản phẩm gia công nhập khẩu có tính đặc thù cần phối hợp với các cơ quan chuyên ngành thì thời gian kiểm tra không quá 02 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kết quả giám định từ cơ quan chuyên ngành.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan.

          b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

          c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Hải quan.

          d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan Giám định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: được tiếp nhận định mức, tiếp nhận điều chỉnh định mức.

- Phí, lệ phí: không có

- Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Bảng Thông báo định mức từng mã hàng theo mẫu 03/TBĐM-GC/2014 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2014/TT-BTC).

- Yêu cầu, điều kiện thực thi thủ tục hành chính (nếu có): không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

+ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan;

+ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

+ Thông tư số 172/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Hải quan.

Thủ tục thông báo, điều chỉnh, kiểm tra định mức đối với nguyên liệu đặt gia công ở nước ngoài (thủ công - điện tử)
Chi cục Hải quan
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Thương nhân