CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu

 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị thành lập đến Cục Hải quan tỉnh/thành phố nơi đặt địa điểm làm thủ tục hải quan.

Bước 2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ; Khảo sát thực tế kho, bãi; Đánh giá việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định 154/2005/NĐ-CP và hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều 63 Thông tư 128/2013/TT-BTC; báo cáo kèm hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan.

Bước 3. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kèm hồ sơ, Tổng cục Hải quan hoàn thành việc thẩm định, báo cáo kết quả và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bước 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan theo qui định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 154/2005/NĐ-CP. Trường hợp không đủ điều kiện thành lập thì Bộ Tài chính có văn bản trả lời doanh nghiệp.

- Cách thức thực hiện:

          Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thành lập: 01 bản chính;

- Văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố nơi đặt địa điểm làm thủ tục hải quan: 01 bản chính;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề giao nhận, vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu và (hoặc) kinh doanh kho bãi: 01 bản chụp;

- Luận chứng kinh tế, kỹ thuật xây dựng: 01 bản chụp;

- Quy chế hoạt động: 01 bản chính.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết:

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ; Khảo sát thực tế kho, bãi; Đánh giá việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định 154/2005/NĐ-CP và hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều 63 Thông tư 128/2013/TT-BTC; báo cáo kèm hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan.

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kèm hồ sơ, Tổng cục Hải quan hoàn thành việc thẩm định, báo cáo kết quả và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính.

          b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.

          c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan/Cục Hải quan

          d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Nằm trong quy hoạch của Bộ Tài chính về hệ thống các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu;

b) Thuộc địa bàn có các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu phi thuế quan, khu kinh tế đặc biệt khác hoặc địa bàn tập trung nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thường xuyên ổn định;

c) Ở nơi giao thông thuận tiện, phù hợp với việc vận chuyển hàng hoá bằng container;

d) Có diện tích từ 01 ha trở lên;

          e) Các điều kiện khác như quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 63 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Luật Hải quan năm 2001 và Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung năm 2005.

          - Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

          - Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu
Tổng cục Hải quan/Cục Hải quan
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Doanh nghiệp