CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục tạm dừng hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa; địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu; địa điểm kiểm tra tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới, địa điểm thu gom hàng lẻ, kho ngoại quan.

 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp có văn bản đề nghị tạm dừng hoạt động;

Bước 2:

- Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố ra thông báo tạm dừng hoạt động của địa điểm kiểm tra tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới.

- Cục trưởng  Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo, đề xuất Tổng cục Hải quan ra thông báo tạm dừng hoạt động đối với địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa.

Thời gian tạm dừng hoạt động không quá 06 tháng kể từ ngày doanh nghiệp có văn bản đề nghị.

Trong thời gian tạm dừng hoạt động, các địa điểm trên không chịu sự giám sát của cơ quan hải quan.

 Bước 3:

- Sau thời hạn trên, nếu doanh nghiệp có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động thì Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra điều kiện thành lập và hoạt động của các địa điểm, nếu đáp ứng điều kiện thì có văn bản chấp nhận cho phép hoạt động

- Cục trưởng  Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục Hải quan cho phép hoạt động đối với địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa.

Trường hợp không đáp ứng điều kiện hoặc doanh nghiệp không có văn bản đề nghị thì  báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

- Cách thức thực hiện:

          Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

Doanh nghiệp gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố văn bản đề nghị tạm dừng hoạt động của địa điểm: 01 bản chính.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: không quy định

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Doanh nghiệp.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan.

          + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan/Cục Hải quan.

          + Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tạm dừng hoạt động.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Luật Hải quan năm 2001 và Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung năm 2005.

          - Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

          - Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thủ tục tạm dừng hoạt động của các địa điểm
Tổng cục Hải quan/Cục Hải quan
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Doanh nghiệp