CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài (B-BTC-122130-TT)

 

- Trình tự thực hiện:

          + Bước 1: Thương nhân làm thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài tại Chi cục Hải quan nơi thông báo hợp đồng gia công.

+ Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra điều kiện và đăng ký tờ khai hải quan; kiểm tra hồ sơ và thông quan đối với lô hàng miễn kiểm tra thực tế hàng hóa.

+ Bước 3: Kiểm tra thực tế và thông quan đối với lô hàng thuộc diện phải kiểm tra thực tế. Khi kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện đối chiếu mẫu lưu nguyên liệu lấy khi xuất khẩu với nguyên liệu cấu thành trên sản phẩm; đối chiếu định mức với sản phẩm nhập khẩu, nếu nghi vấn gian lận định mức thí lấy mẫu, lập Biên bản lấy mẫu, niêm phong mẫu làm cơ sở cho việc kiểm tra định mức.

+ Bước 4: Thu lệ phí hải quan, đóng dấu “Đã làm thủ tục hải quan”; trả tờ khai cho người khai hải quan.

+ Bước 5: Phúc tập hồ sơ theo qui định.

- Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan.         

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai hải quan: 02 bản chính;

- Packinglist: 01 bản chính (nếu có);

- Giấy phép: 01 bản chính (nếu xuất khẩu 01 lần), 01 bản sao (nếu xuất khẩu nhiều lần); xuất trình bản chính để đối chiếu.

- Các chứng từ khác liên quan (nếu có).

            * Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

- Thời hạn giải quyết:

- Chậm nhất là 08 giờ làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế một phần hàng hóa theo xác xuất.

- Chậm nhất 02 ngày làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng.

Trong trường hợp áp dụng hình thức kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng mà lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu có số lượng lớn, việc kiểm tra phức tạp thì thời hạn kiểm tra có thể được gia hạn nhưng không quá 08 giờ làm việc.

 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân.

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan.

          b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

          c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Hải quan.

          d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lô hàng được thông quan.

 

- Phí, lệ phí: 20.000đ theo Thông tư số 172/2010/TT-BTC.

         

- Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

+ Tờ khai hải quan theo Thông tư 15/2012/TT-BTC ngày 8/2/2012 của Bộ Tài chính;

 

- Yêu cầu, điều kiện thực thi thủ tục hành chính (nếu có): không có.

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

+ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan;

+ Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;

+ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/20123của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

+ Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

+ Thông tư số 172/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Hải quan.

Thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài
Chi cục Hải quan
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Thương nhân