CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục hải quan nhập khẩu kim cương thô (B-BTC-123596-TT)

 

- Trình tự thực hiện:

  - Bước 1: Doanh nghiệp khai báo hải quan  nhập khẩu lô hàng kim cương thô và gửi cho cơ quan hải quan.

  - Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận bộ hồ sơ và tiến hành các bước công việc khác theo quy trình thủ tục hải quan chung.

           - Bước 3: Cơ quan Hải quan cấp Giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan nhập khẩu, gửi cho Phòng quản lý xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương để thông báo và gửi cho doanh nghiệp để làm các thủ tục tiếp theo tại Phòng này.

- Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

  * Thành phần hồ sơ:  

- Một (01) bản sao Giấy chứng nhận KP ( Kimberley Process) do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp (bản sao này có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của người đứng đầu hoặc người được uỷ quyền của thương nhân đồng thời có kèm bản chính để đối chiếu).

- Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về Hải quan.

  * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 19 Luật Hải quan)

- Thời hạn hoàn thành thành kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải (tính từ thời điểm người khai hải quan đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu về làm thủ tục hải quan theo quy đinh tại điểm a và điểm b khỏan 1 Điều 16 Luật Hải quan):

+ Chậm nhất là 08 giờ làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế một phần hàng hóa theo xác suất;

+ Chậm nhất là 02 ngày làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp

dụng hình thực kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa.

          Trong trường hợp áp dụng hình thức kiểm tra thực tế tòan bộ hàng hóa mà lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu có số lượng lớn, việc kiểm tra phức tạp thì thời hạn kiểm tra có thể được gia hạn nhưng không quá 08 giờ làm việc.      

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu kim cương thô.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

  + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Hải quan

  + Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công Thương.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Thông quan hàng hóa

- Phí, lệ phí: 20.000 đ (theo Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai hải quan hàng hóa xuất, nhập khẩu

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          Khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp phải nộp giấy chứng nhận KP cho lô hàng kim cương.  Cơ quan hải quan cấp Giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu, để xác nhận lô hàng kim cương đã được hoàn thành thủ tục hải quan nhập khẩu, gửi cho Phòng quản lý xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương để thông báo và gửi cho doanh nghiệp để làm các thủ tục tiếp theo tại Phòng này.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Chỉ thị số 1600/2002/CT-QHQT-VPCP ngày 13/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ, Việt nam là thành viên của Tổ chức Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley, theo

 + Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley.

 + Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23/6/2009 của Bộ Công Thương-Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley.

  + Thông tư liên tich số 01/2012/TTLT-BCT-BTC ngày 03/01/2012 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009.

+  Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 2/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

Thủ tục nhập khẩu kim cương thô
Chi cục Hải quan
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu kim cương thô