CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

80. Thủ tục kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: người khai hải quan thực hiện khai báo hải quan.

* Nếu đề nghị hưởng TS MFN thì tự khai báo xuất xứ và tự tính thuế theo mức TS theo quy định.

* Nếu đề nghị hưởng ưu đãi đặc biệt thì nộp C/O bản gốc.

Bước 2: Chi cục Hải quan tiếp nhận, kiểm tra đối chiếu nội dung khai báo với chứng từ hồ sơ. Trường hợp cần bổ sung chứng từ hoặc C/O bản gốc thì thông báo để người khai HQ thực hiện.  

Bước 3: Chi cục Hải quan xác định xuất xứ và kiểm tra mức TS tương ứng với thực trạng lô hàng NK (hàng hóa có C/O hay MFN).

Bước 4: người khai hải quan kiến nghị TCHQ/Bộ TC nếu không nhất trí với quyết định của TCHQ.  

- Cách thức thực hiện:

- Hàng hóa hưởng ưu đãi MFN: người NK khai HQ điện tử.

- Hàng hóa hưởng ưu đãi FTAs: người NK khai báo hải quan điện tử và nộp C/O bản gốc đến cơ quan Hải quan.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai hải quan: khai báo trên mạng;

b) Hợp đồng mua bán hàng hóa:

c) Hóa đơn thương mại:

d) Bản kê chi tiết hàng hoá đối với trường hợp hàng hoá có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất:

đ) Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

e) C/O bản gốc hoặc chứng từ chứng nhận xuất xứ khác.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: theo quy định thủ tục hải quan chung.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: người khai hải quan hàng NK.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.

b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục HQ tỉnh/TP.

c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan.

d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công thương, VCCI.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hợp với quy định FTAs và khuyến nghị của WTO,WCO.

- Phí, lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: tờ khai hải quan nhập khẩu.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: C/O hoặc chứng từ chứng nhận xuất xứ khác là căn cứ để được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định. Khi làm thủ tục NK, doanh nghiệp phải nộp C/O hoặc chứng từ chứng nhận xuất xứ khác cho cơ quan HQ cùng với bộ hồ sơ hải quan NK.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Hiệp định về quy tắc xuất xứ của WTO, Công ước Kyoto-Phụ lục K.

+ Các Hiệp định thương mại tự do mà VN đã ký kết.

+ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

+ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát, hải quan.

+ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Các Thông tư hướng dẫn về quy tắc xuất xứ do Bộ Công thương ban hành.

+ Các Thông tư hướng dẫn về biểu thuế do Bộ Tài chính ban hành.

Thủ tục kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu (Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015).
Chi cục Hải quan
25/12/2015
25/12/2015
Còn hiệu lực
Người khai hải quan hàng NK