CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục khai nộp bổ sung tiền thuế thiếu ngoài thời hạn quy định

 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người nộp thuế thực hiện việc kê khai như trường hợp khai bổ sung trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan và trường khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế. 

 Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ kê khai của người nộp thuế như trường hợp khai bổ sung.

 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản tự khai báo theo mẫu 10/KBS/2013, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

+ Các tài liệu chứng minh

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan hải quan tiếp nhận đủ hồ sơ khai nộp tiền thuế thiếu bổ sung. 

 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người nộp thuế.

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Hải quan

          d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ khai nộp bổ sung

 

- Phí, lệ phí: Không

 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Khai bổ sung về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Mẫu số 10/KBS/2013, phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính)

 

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người nộp thuế tự phát hiện những sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp ngoài thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

- Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

- Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Thủ tục khai nộp bổ sung tiền thuế thiếu ngoài thời hạn quy định
Chi Cục Hải quan
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Người nộp thuế.