CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn quy định

 

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Người nộp thuế có văn bản đề nghị khai bổ sung.

+ Bước 2: Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ khai bổ sung và thông báo kết quả cho người nộp thuế biết.

 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị khai bổ sung (mẫu số 10/KBS/2013 Phụ lục III Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính): nộp 02 bản chính

+ Các giấy tờ kèm theo để chứng minh việc khai bổ sung 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

- Thời hạn giải quyết:

+ Trong 08 giờ làm việc đối với trường hợp người nộp thuế tự phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót và khai bổ sung với cơ quan hải quan trước thời điểm kiểm tra thực tế hàng hoá hoặc quyết định  miễn kiểm tra thực tế hàng hoá;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ khai bổ sung đối với trường hợp khai bổ sung trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người nộp thuế.

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Hải quan

          d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả kiểm tra trên văn bản khai bổ sung

 

- Phí, lệ phí: Không

 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Khai bổ sung về thuế của hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu mẫu số 10/KBS/2013 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính

 

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

+ Trước thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hoá, người khai hải quan phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót;

+ Người nộp thuế tự phát hiện những sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

- Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

- Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn quy định
Chi Cục Hải quan
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Người nộp thuế.