CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

C. Thủ tục hành chính cấp Chi cục Hải quan

1. Thủ tục khai báo giá tạm tính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; khai báo khoản phí bản quyền, giấy phép; các khoản tiền mà người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng hóa nhập khẩu được chuyển trực tiếp hay gián tiếp cho người bán dưới mọi hình thức đối với trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai chưa xác định được giá.

- Cách thức thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân khai báo giá tạm tính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên hệ thống VNACCS. Khi có giá chính thức thì khai giá chính thức trên tờ khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan.

- Bước 2: Chi cục Hải quan kiểm tra để xác định trị giá hải quan.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: Tờ khai bổ sung sau thông quan.

* Số lượng hồ sơ: 01 bản

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thực trả khoản phí trả sau, phí bản quyền giấy phép, tổ chức, cá nhân phải khai giá chính thức tại tờ khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục hải quan

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định ấn định thuế hoặc xử lý chênh lệch về thuế.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai bổ sung sau thông quan (Mẫu 5 Phụ lục III Thông tư số 38/2015/TT-BTC) .

- Căn cứ pháp lý:

- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

- Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thủ tục khai báo giá tạm tính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; khai báo khoản phí bản quyền, giấy phép; các khoản tiền mà người nhập khẩu phải trả... (Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015).
Chi cục hải quan
25/12/2015
25/12/2015
Còn hiệu lực
Tổ chức, cá nhân