CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục hải quan đối với tàu biển quá cảnh.

- Trình tự thực hiện

+ Đối với cá nhân, tổ chức:

Thuyền trưởng khai, nộp cho Hải quan cảng các chứng từ theo quy định tại mục 3 dưới đây.

+ Đối với cơ quan Hải quan

          Bước 1: Tiếp nhận thông tin.

+ Tiếp nhận thông tin từ cảng người khai hải quan (thuyền trưởng).

+  Chuyển các thông tin đến các đơn vị chức năng khi có yêu cầu và theo chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục.

          Bước 2: Thủ tục hải quan tại cảng nơi tàu nhập cảnh.

+  Hướng dẫn để thuyền trưởng khai, nộp, xuất trình cho Hải quan cảng các chứng từ như đối với tàu biển nhập cảnh nêu tại điểm 1 trên.

+ Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ hải quan.

+ Bản khai dự trữ của tàu; bản khai hàng hóa nguy hiểm; bản khai hàng hóa, hành lý của thuyền viên. Riêng đối với bản khai hàng hoá ghi tổng số trang, ký tên, đóng dấu lên trang đầu và trang cuối của bản khai.

+  Niêm phong bộ hồ sơ gồm: 01 bản khai hàng hoá, 01 phiếu chuyển hồ sơ tàu; giao hồ sơ cho thuyền trưởng để chuyển cho Hải quan cảng nơi tàu xuất cảnh; lưu 01 bản khai hàng hóa (bản sao).

+ Niêm phong kho dự trữ và hầm hàng (nếu có điều kiện và khi cần thiết).

+ Nhập các dữ liệu vào máy vi tính hoặc vào sổ theo dõi.

+ Lưu hồ sơ theo quy định.

          Bước 3: Thủ tục hải quan tại cảng nơi tàu xuất cảnh.

+ Hướng dẫn để thuyền trưởng nộp cho Hải quan cảng bản khai chung (01 bản chính), hồ sơ do Hải quan cảng nơi tàu nhập cảnh chuyển đến.

+ Tiếp nhận bản khai chung và hồ sơ có niêm phong của Hải quan cảng nơi tàu nhập cảnh do thuyền trưởng nộp.

+  Bằng hình thức phù hợp, thông báo ngay tình hình cho Hải quan cảng nơi tàu nhập cảnh về việc tiếp nhận hàng hóa, hồ sơ, đặc biệt trong trường hợp tàu có vi phạm pháp luật hoặc có hiện tượng không bình thường.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Bản khai chung:  01 bản chính;

+  Bản khai hàng hoá (ký, đóng dấu trang đầu và trang cuối): 01 bản chính;

+ Bản khai hàng hóa nguy hiểm (nếu có): 01 bản chính;

+ Bản khai dự trữ của tàu: 01 bản chính;

+ Danh sách thuyền viên: 01 bản chính;

+ Danh sách hành khách (nếu có): 01 bản sao;

+ Bản khai hành lý của thuyền viên: 01 bản chính.

Trường hợp tàu có chuyên chở hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng, hàng hóa quá cảnh, hàng trung chuyển thì yêu cầu thuyền trưởng nộp thêm bản khai hàng hóa chuyển cảng, quá cảnh, trung chuyển khi làm thủ tục nhập cảnh cho tàu.

Trường hợp cần thiết thì công chức hải quan được yêu cầu thuyền trưởng xuất trình các chứng từ sau:

+ Nhật ký hành trình tàu.

+ Sơ đồ hàng xếp trên tàu.

+ Các chứng từ có liên quan đến hàng hóa đang vận chuyển trên tàu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 19 Luật Hải quan)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan.

+ Cơ quan phối hợp thục hiện TTHC (nếu có): Không có.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Văn bản chấp nhận

- Lệ phí (nếu có): Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có): Không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001.

+  Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

+ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thủ tục hải quan đối với tàu biển quá cảnh
Chi cục Hải quan
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Cá nhân, tổ chức