CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục hải quan đối với tàu biển nhập cảnh.

 

- Trình tự thực hiện

+ Đối với cá nhân, tổ chức:

++ Thuyền trưởng khai, nộp cho Hải quan cảng các chứng từ theo quy định:

++ Trường hợp tàu có chuyên chở hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng, hàng hóa quá cảnh, hàng trung chuyển thì yêu cầu thuyền trưởng nộp thêm bản khai hàng hóa chuyển cảng, quá cảnh, trung chuyển khi làm thủ tục nhập cảnh cho tàu.

++ Trường hợp cần thiết thì công chức hải quan được yêu cầu thuyền trưởng xuất trình các chứng từ sau:

+++ Nhật ký hành trình tàu.

+++ Sơ đồ hàng xếp trên tàu.

+++ Các chứng từ có liên quan đến hàng hóa đang vận chuyển trên tàu.

+ Đối với cơ quan hải quan

          Bước 1: Tiếp nhận thông tin trước khi tàu đến.

- Tiếp nhận thông tin từ cảng Vụ

- Chuyển thông tin đến các bộ phận liên quan khi có yêu cầu và theo chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục như Chi cục Hải quan nơi phương tiện vận tải sẽ dỡ hàng, bộ phận phân tích rủi ro, bộ phận thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội kiểm soát hải quan.

          Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và thông quan tàu biển nhập cảnh.

- Hướng dẫn để thuyền trưởng khai, nộp cho Hải quan cảng các chứng từ như đã nêu ở điểm 1.

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ hải quan.

- Đóng dấu (sử dụng Mẫu số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 1200/2001/QĐ-TCHQ ngày 23/11/2001 của Tổng cục Hải quan) vào bản khai chung; bản khai dự trữ của tàu; bản khai hàng hóa nguy hiểm; bản khai hàng hóa, hành lý của thuyền viên. Riêng đối với bản khai hàng hoá ghi tổng số trang, ký tên, đóng dấu lên trang đầu và trang cuối của bản khai.

          Bước 3: Trao đổi thông tin và lưu trữ hồ sơ.

- Gửi bản khai hàng hóa nhập khẩu (bản sao) đến Chi cục Hải quan nơi phương tiện vận tải dỡ hàng, Bộ phận phân tích rủi ro.

- Nhập các dữ liệu vào máy tính hoặc vào sổ theo dõi.

          - Lưu hồ sơ theo quy định.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Bản khai chung:  01 bản chính;

+ Bản khai hàng hoá (ký, đóng dấu trang đầu và trang cuối): 01 bản chính;

+ Bản khai hàng hóa nguy hiểm (nếu có): 01 bản chính;

+ Bản khai dự trữ của tàu: 01 bản chính;

+ Danh sách thuyền viên: 01 bản chính;

+ Danh sách hành khách (nếu có): 01 bản sao;

+ Bản khai hành lý của thuyền viên: 01 bản chính.

Trường hợp tàu có chuyên chở hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng, hàng hóa quá cảnh, hàng trung chuyển thì yêu cầu thuyền trưởng nộp thêm bản khai hàng hóa chuyển cảng, quá cảnh, trung chuyển khi làm thủ tục nhập cảnh cho tàu.

Trường hợp cần thiết thì công chức hải quan được yêu cầu thuyền trưởng xuất trình các chứng từ sau:

+ Nhật ký hành trình tàu.

+ Sơ đồ hàng xếp trên tàu.

+ Các chứng từ có liên quan đến hàng hóa đang vận chuyển trên tàu.

*. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 19 Luật Hải quan)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan.

+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC (nếu có): Không có.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định thông qua tàu biển.

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có): Không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001.

+ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

+ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thủ tục hải quan đối với tàu biển nhập cảnh
Chi cục Hải quan
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Cá nhân, tổ chức