CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nội địa đưa vào kho ngoại quan

 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đăng ký tờ khai hàng hoá nhập kho ngoại quan.

Bước 2: Nộp, xuất trình bộ hồ sơ cho Hải quan kho ngoại quan.

Bước 3: Hải quan kho ngoại quan đối chiếu số container, số niêm phong đối với hàng hoá nguyên container; số kiện, ký mã hiệu kiện đối với hàng đóng kiện với bộ chứng từ, nếu phù hợp và tình trạng niêm phong, bao bì còn nguyên vẹn thì làm thủ tục nhập kho; nếu phát hiện chủ hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan thì phải kiểm tra thực tế hàng hoá.

Bước 5: Công chức hải quan giám sát hàng nhập kho ngoại quan ký xác nhận hàng hoá đã nhập kho vào tờ khai hàng hoá nhập/xuất kho ngoại quan, nhập máy theo dõi hàng hoá nhập/xuất kho.

- Cách thức thực hiện:

+ Tại trụ sở cơ quan hải quan.

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai hàng hoá nhập/xuất kho ngoại quan: 02 bản chính;

- Hợp đồng thuê kho ngoại quan 01 bản chụp (trừ trường hợp chủ hàng đồng thời là chủ kho ngoại quan).

Trường hợp hợp đồng thuê sử dụng cho nhiều lần nhập kho ngoại quan thì chỉ yêu cầu nộp một lần khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan đầu tiên và nộp phụ lục hợp đồng thuê kho cho lần kế tiếp.

- Giấy uỷ quyền gửi hàng (nếu chưa được uỷ quyền trong hợp đồng thuê kho ngoại quan): 01 bản chính, nếu bản fax phải có ký xác nhận và đóng dấu của chủ kho ngoại quan;

- Tờ khai hàng hoá xuất khẩu theo từng loại hình tương ứng, kèm bản kê chi tiết (nếu có): nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính (bản lưu người khai hải quan);

- Quyết định buộc tái xuất của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp buộc tái xuất): 01 bản chụp.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 19 Luật Hải quan)

- Thời hạn hoàn thành thành kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải (tính từ thời điểm người khai hải quan đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu về làm thủ tục hải quan theo quy đinh tại điểm a và điểm b khỏan 1 Điều 16 Luật Hải quan):

+ Chậm nhất là 08 giờ làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế một phần hàng hóa theo xác suất;

+ Chậm nhất là 02 ngày làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp

dụng hình thực kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa.

Trong trường hợp áp dụng hình thức kiểm tra thực tế tòan bộ hàng hóa mà lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu có số lượng lớn, việc kiểm tra phức tạp thì thời hạn kiểm tra có thể được gia hạn nhưng không quá 08 giờ làm việc.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Chi cục Hải quan

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: xác nhận “hàng đã đưa vào kho ngoại quan” trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu của Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.

- Phí, lệ phí: 20.000 VNĐ/tờ khai (Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 2/11/2010).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Tờ khai hàng hóa xuất, nhập kho ngoại quan

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 25 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và điểm a Khoản 2 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì:

Hàng hóa từ nội địa đưa vào kho ngoại quan gồm:

+ Hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan chờ xuất khẩu.

+ Hàng hóa hết thời hạn tạm nhập phải tái xuất.

+ Hàng hóa do cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc tái xuất khẩu.

+ Hàng hóa từ kho ngoại quan đã được đưa vào nội địa để gia công tái chế, sau đó đưa trở lại kho ngoại quan theo chỉ định của nước ngoài.

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan số 29/2001/QH10 và Luật số 42/2005/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.

- Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.

- Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

- Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 2/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ nội địa đưa vào kho ngoại quan
Chi cục Hải quan
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Cá nhân, Tổ chức