CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

27. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển

 

- Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trung chuyển thông báo cho cơ quan hải quan.

+ Bước 2: Cơ quan hải quan thực hiện việc giám sát hải quan trong thời gian lưu giữ tại cảng.

+ Bước 3: Xác nhận thanh khoản hàng trung chuyển của hải quan cửa khẩu nhập.

- Cách thức thực hiện:

+ Thủ công (trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: Bảng kê hàng trung chuyển.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:

+ Không quy định

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Xác nhận của hải quan cửa khẩu tại bảng kê hàng trung chuyển.

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có):

+ Bảng kê mẫu số 21/BKTrC/GSQL phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội;

+ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (Điều 44);

+ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển (Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015).
Chi cục Hải quan
25/12/2015
25/12/2015
Còn hiệu lực
Tổ chức