CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu (thủ công- điện tử)

- Trình tự thực hiện:

          I. Thực hiện bằng phương thức thủ công:

+ Bước 1: Người khai hải quan nộp hồ sơ hải quan theo quy định tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu; đưa hàng hoá đến địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu để cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá (đối với lô hàng phải kiểm tra thực tế); luân chuyển hồ sơ giữa Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu với Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất; đảm bảo nguyên trạng hàng hoá, niêm phong hải quan (nếu có) trong quá trình vận chuyển hàng hoá từ địa điểm kiểm tra thực tế hàng hoá đến cửa khẩu xuất;

+ Bước 2: Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu: làm thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất khẩu theo đúng quy định; lập biên bản bàn giao, giao hàng hoá và hồ sơ hải quan cho người khai hải quan chuyển đến Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất;

+ Bước 3: Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất: tiếp nhận hàng hoá; đối chiếu hàng hoá với biên bản bàn giao do Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu chuyển đến; giám sát hàng hoá cho đến khi hàng hoá được xuất khẩu.   

II. Thực hiện bằng phương thức điện tử:

Bước 1: Đăng ký chuyển cửa khẩu cho hàng hóa xuất khẩu được thực hiện khi khai tờ khai hải quan điện tử để xuất khẩu hàng hóa.

Bước 2: Hàng hóa được cho phép chuyển cửa khẩu (gồm cả địa điểm, thời gian) hoặc không cho phép được thể hiện tại “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan điện tử” trên hệ thống và được thể hiện trên tờ khai hải quan điện tử in.

- Cách thức thực hiện:

I. Thực hiện bằng phương thức thủ công:

Nộp hồ sơ tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai

II. Thực hiện bằng phương thức điện tử:

Gửi và nhận thông tin phản hồi qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

I. Thực hiện bằng phương thức thủ công:

a) Thành phần hồ sơ:

a.1) Tờ khai hải quan đã làm xong thủ tục hải quan (bản lưu người khai hải quan);

a.2) Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu: 02 bản (do Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu lập theo mẫu số 46/BBBG-CCK/2013 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 128/2013/TT-BTC).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

II. Thực hiện bằng phương thức điện tử:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu- Mẫu 3a Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 196/2012/TT-BTC.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:  

chậm nhất 01 giờ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hải quan và hàng hóa do người khai hải quan chuyển đến, công chức Hải quan cửa khẩu xuất phải thực hiện xong việc tiếp nhận hồ sơ và hàng hoá, ký xác nhận Biên bản bàn giao..

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục hải quan

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản bàn giao.

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Tờ khai hải quan xuất khẩu theo Thông tư 15/2012/TT-BTC ngày 8/2/2012 và Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

+ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

+ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan- Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ

 + Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan điện tử

+ Thông tư số 172/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Hải quan.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu (thủ công - điện tử)
Chi cục hải quan
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Tổ chức, cá nhân