CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ.

 

- Trình tự thực hiện:

          Bước 1: Sau khi hàng hoá quá cảnh được chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu nhập đến Chi cục Hải quan Bắc Hà nội, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất. Doanh nghiệp chuyển phát nhanh tiến hành: (i) lập bảng kê hàng nhập khẩu quá cảnh (ký tên, đóng dấu doanh nghiệp); (ii) khai trên tờ khai quá cảnh; (iii) đăng ký với Chi cục Hải quan Bắc Hà nội, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đối với hàng hoá quá cảnh (bao gồm tuyến đường quá cảnh, thời gian vận chuyển quá cảnh); (iv) xuất trình hàng hóa quá cảnh để cơ quan hải quan niêm phong hàng hóa hoặc tự bảo quan trong trường hợp hàng hóa không niêm phong được; (v) nộp lệ phí, lệ phí theo quy định. 

Bước 2: Cơ quan Hải quan (i) kiểm tra việc khai hải quan; (ii) kiểm tra sơ bộ hàng hóa quá cảnh; (iii) giám sát hải quan theo hình thức niêm phong đối với bao bì từng kiện hoặc niêm phong xe chuyên dụng do doanh nghiệp chuyển phát xuất trình hoặc các biện pháp nghiệp vụ theo quy định.

- Cách thức thực hiện:   

Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Hải quan Bắc Hà nội, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất.

- Thành phàn, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa quá cảnh;

+ Bản kê hàng hóa quá cảnh kèm theo tờ khai quá cảnh ghi rõ loại hàng hóa, tên người nhận (chủ hàng).

+ Hợp đồng vận chuyển hàng hóa quá cảnh hoặc văn bản ủy quyền về việc làm thủ tục hải quan của chủ hàng với daonh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời gian giải quyết:

+ Chậm nhất là 08 giờ làm việc đối với lô hàng quá cảnh đã được doanh nghiệp chuyển phát nhanh xuất trình cơ quan hải quan.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doang nghiệp chuyển phát nhanh.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan Bắc Hà nội, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan Bắc Hà nội, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông quan

 

- Phí, lệ phí: 20.000 đồng (Thông tư số 172/2010/TT-BTC)

 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai hải quan quá cảnh tại Thông tư số 186/2012/TT-BTC . 

         

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

+ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.

+ Nghị định số 128/2007/NĐ-CP ngày 02/8/2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát.

+ Thông tư số 36/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ
Chi cục Hải quan Bắc Hà nội, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Doanh nghiệp chuyển phát nhanh