CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế , nhưng chưa được đưa vào bán ở thị trường nội địa.

         

- Trình tự thực hiện:

          Bước 1: Thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế nộp hồ sơ cho cơ quan hải quan.

          Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ theo quy định      Bước 3: Cơ quan hải quan thu thuế và lệ phí theo quy định xác nhận trả tờ khai cho thương nhân.

          Bước 4: Phúc tập và lưu giữ hồ sơ theo quy định.

 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị (01 bản chính)

+ Tờ khai hải quan: 02 bản chính

+Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng: 01 bản sao

+ Hoá đơn thương mại: 01 bản chính, và 01 bản sao;

+ Vận tải đơn: 01 bản sao chụp từ bản gốc hoặc bản chính của các bản vận tải đơn có ghi chữ copy;

Tuỳ trường hợp cụ thể dưới đây, bộ hồ sơ hải quan được bổ sung thêm các chứng từ sau:

+ Giấy phép của Bộ Thương mại (đối với hàng nhập khẩu có điều kiện).

+ Trường hợp hàng hoá có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất Bản kê chi tiết hàng hoá: 01 bản chính và 01 bản sao;

+ Trường hợp hàng hoá nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng: Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá hoặc Giấy thông báo miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp 01 bản chính;

+ Trường hợp hàng hoá được giải phóng hàng trên cơ sở kết quả giám định: Chứng thư giám định: 01 bản chính.

+ Trường hợp hàng hoá thuộc diện phải khai Tờ khai trị giá: Tờ khai trị giá hàng nhập khẩu: 01 bản chính;

+ Trường hợp hàng hoá phải có giấy phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật: Giấy phép nhập khẩu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền: 01 bản ( là bản chính nếu nhập khẩumột lần hoặc bản sao khi nhập khẩu nhiều lần và phải xuất trình bản chính để đối chiếu);

+ Trường hợp chủ hàng có yêu cầu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ( C/O): 01 bản gốc và 01 bản sao thứ 3. Nếu hàng hoá nhập khẩu có tổng trị giá lô hàng ( FOB) không vượt quá 200 USD thì không phải nộp hoặc xuất trình C/O;

Riêng về thuốc lá phải tái xuất không được chuyển tiêu thụ nội địa.

          - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

- Thời hạn giải quyết: 8 giờ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ.

 

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức.

 

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Đơn vị quản lý cửa hàng miễn thuế và Chi cục Hải quan

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

+  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị quản lý cửa hàng miễn thuế và Chi cục Hải quan.

+ Cơ quan phối hợp thực hiện (nếu có): Không có.

     

      - Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận.

 

      - Phí, lệ phí: 20.000 VND

 

      - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai hải quan HQ/2012/NK theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/2/2012 ban hành mẫu tờ khai xuất nhập khẩu.

 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có.

  •  

      - Căn cứ pháp lý của TTHC:

  + Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội khoá 10.

+ Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội khoá 11 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan.

+ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

+ Thông tư 148/2013/TT- BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg và 44/2013/QĐ-TTg.

+ Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/2/2012 ban hành mẫu tờ khai xuất nhập khẩu.

+ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế, nhưng được đưa vào bán ở thị trường nội địa
Đơn vị quản lý cửa hàng miễn thuế và Chi cục Hải quan
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Cá nhân, Tổ chức