CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục hải quan đối với các phương tiện vận tải khác (xe mô tô, thuyền, xuồng có gắn máy hoặc không gắn máy; ca- nô) tạm nhập – tái xuất; tạm xuất – tái nhập, không nhằm mục đích thương mại.

 

- Trình tự thực hiện:

          Bước 1:

Người điều khiển phương tiện nộp, xuất trình các hồ sơ, chứng từ sau:

a) Xuất trình giấy phép xuất cảnh, nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của cơ quan có thẩm quyền;

b) Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập- tái xuất, tạm xuất- tái nhập: nộp 01 bản;

c) Tờ khai xuất cảnh, nhập cảnh của người điều khiển phương tiện vận tải: xuất trình bản chính.

          Bước 2:

Cơ quan hải quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và làm thủ tục hải quan theo quy định.

 

- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hải quan.

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

a) Xuất trình giấy phép xuất cảnh, nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của cơ quan có thẩm quyền;

b) Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập- tái xuất, tạm xuất- tái nhập: nộp 01 bản;

c) Tờ khai xuất cảnh, nhập cảnh của người điều khiển phương tiện vận tải: xuất trình bản chính.

* Số lượng hồ sơ:   01 bộ.

 

- Thời hạn giải quyết: Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 19 Luật Hải quan).

 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông quan.

 

- Phí, lệ phí: 20.000 đồng

 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

          + Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập-tái xuất; tạm xuất tái nhập: mẫu 51/PTVTĐB/TN-TX/2013; mẫu  52/PTVTĐB/TX-TN/2013;

+ Tờ khai phương tiện vận tải đường sông  tạm nhập-tái xuất, tạm xuất tái nhập: mẫu 53/PTVTĐS/TN-TX/2013; mẫu 54/PTVTĐS/TX-TN/2013Phụ lục III Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

- Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.

- Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thủ tục hải quan đối với các phương tiện vận tải khác (xe mô tô, thuyền, xuồng có gắn máy hoặc không gắn máy; ca-nô) tạm nhập - tái xuất; tạm xuất - tái nhập, không nhằm mục đích thương mại
Chi cục Hải quan
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Cá nhân, Tổ chức.