CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính

 

- Trình tự thực hiện:

 

          Bước 1:  Doanh nghiệp chuyển phát nhanh (i) tổ chức việc nhận hàng hóa xuất khẩu từ chủ hàng; (ii) khai hải quan (trừ thư, túi ngoại giao, túi lãnh sự); (iii) đăng ký với Chi cục Hải quan về thời gian làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (bao gồm thời gian làm thủ tục thường xuyên và thời gian làm thủ tục đối với các trường hợp đột xuất); (iv) xuất trình để cơ quan hải quan kiểm tra theo quy định; (v) nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có)

Bước 2: Cơ quan hải quan (Chi cục Hải quan Bưu điện quốc tế hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế) (i) thực hiện làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu (trừ thư, túi ngoại giao, túi lãnh sự). Trường hợp hàng hoá không đủ điều kiện xuất khẩu thì Chi cục Hải quan thông báo lý do để doanh nghiệp làm thủ tục hoàn trả cho chủ hàng (riêng hàng hoá là mặt hàng cấm xuất khẩu phải xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật); (ii) thực hiện xử lý tiền thuế, tiền phạt nộp thừa và ấn định thuế theo quy định tại mục IV Thông tư 99/2010/TT-BTC hoặc xét miễn thuế, thủ tục xét miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu theo thẩm quyền quy định; (iii) niêm phong hải quan đối với bao bì chuyên dụng hoặc xe chuyên dụng chứa hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan để chuyển tới cửa khẩu xuất.

 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan.

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch cho nhiều chủ hàng: nộp 2 bản chính;

+ Bản kê chi tiết hàng hóa xuất khẩu / nhập khẩu không có thuế (theo mẫu HQ 01-BKHBC ban hành kèm theo Thông tư 99/2010/TT-BTC): nộp 01 bản chụp.

 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

- Thời hạn giải quyết:

+ Chậm nhất là 08 giờ làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế một phần hàng hóa theo xác suất;

+ Chậm nhất là 02 ngày làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thực kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa. Trong trường hợp lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu có số lượng lớn, việc kiểm tra phức tạp thì thời hạn kiểm tra có thể được gia hạn nhưng không quá 08 giờ làm việc.

 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan Bưu điện quốc tế hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Hải quan Bưu điện quốc tế hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông quan

 

- Phí, lệ phí: 20.000 đồng (Thông tư số 172/2010/TT-BTC)

 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

          + Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch ban hành kèm theo Thông tư số 190/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính;

          + Bản kê chi tiết hàng hóa xuất khẩu / nhập khẩu không có thuế (theo mẫu HQ 01-BKHBC) ban hành kèm Thông tư số 99/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010

 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

+ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan;

+ Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18/8/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính;

+ Nghị định số 128/2007/NĐ-CP ngày 02/8/2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát;

+ Thông tư 15/2012/TT-BTC ngày 8/2/2012 của BTC;

+ Thông tư số 99/2010/TT-BTC ngày 09/07/2010;

+ Thông tư số 190/2011/TT-BTC ngày 20/12/2011 quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hoáxuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịchchế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch.

Thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu gửi quan dịch vụ bưu chính
Chi cục Hải quan Bưu điện quốc tế hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế.
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Tổ chức