CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục hải quan đối với ô tô Việt Nam khi xuất cảnh (tạm xuất), nhập cảnh (tái nhập) với mục đích thương mại.

         

- Trình tự thực hiện:

          Bước 1:

1. Đối với ô tô Việt Nam khi xuất cảnh (tạm xuất), người khai hải quan nộp hoặc xuất trình giấy tờ.

2. Đối với ô tô Việt Nam khi nhập cảnh (tái nhập), người khai hải quan nộp và xuất trình giấy tờ.

Tờ khai phương tiện in theo mẫu 52/PTVTĐB/TX-TN/2013 Phụ lục III kèm theo Thông tư 128/2013/TT-BTC. Trường hợp ô tô được cấp Giấy phép liên vận thì quản lý bằng hệ thống máy tính, không phải in tờ khai phương tiện vận tải.

          Bước 2:

Cơ quan hải quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và làm thủ tục hải quan theo quy trình do Tổng cục Hải quan ban hành.

 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan.

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

  * Thành phần hồ sơ:

1. Đối với ô tô Việt Nam khi xuất cảnh (tạm xuất), người khai hải quan nộp và xuất trình các giấy tờ sau:

a) Đối với ô tô Việt Nam xuất cảnh theo hiệp định song phương giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới:

b) Văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp tạm nhập lưu hành tại khu vực cửa khẩu): xuất trình bản chính;

c) Giấy đăng ký phương tiện: xuất trình bản chính;

d) Giấy tờ khác theo quy định tại Điều ước quốc tế về vận tải đường bộ giữa Việt Nam và nước có chung đường biên giới: xuất trình bản chính;

e) Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm xuất– tái nhập (mẫu 52/PTVTĐB/TX-TN/2013  Phụ lục III kèm theo Thông tư 128/2013/TT-BTC): do cơ quan hải quan in từ hệ thống;

g) Tờ khai tạm xuất– tái nhập (nếu có) của người điều khiển phương tiện và người cùng làm việc trên phương tiện vận tải: xuất trình bản chính.

2. Đối với ô tô Việt Nam khi nhập cảnh (tái nhập), người khai hải quan nộp hoặc xuất trình các giấy tờ sau:

a) Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm xuất– tái nhập có xác nhận tạm xuất của Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục tạm xuất: nộp bản chính;

b) Văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền: xuất trình bản chính;

c) Văn bản gia hạn tạm xuất (nếu có): nộp bản chính.

Tờ khai phương tiện in theo mẫu 52/PTVTĐB/TX-TN/2013 Phụ lục III kèm theo Thông tư 128/2013/TT-BTC, trường hợp ô tô được cấp Giấy phép liên vận thì quản lý bằng hệ thống máy tính, không phải in tờ khai phương tiện vận tải

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 8 giờ làm việc        

 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông quan.

 

- Phí, lệ phí: 20.000 đồng

 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm xuất - tái nhập (mẫu 52/PTVTĐB/TX-TN/2013  Phụ lục III) theo Thông tư 128/2013/TT-BTC.

 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

- Nghị định số 154/2005/NĐ-CP 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

- Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.;

- Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010.

Thủ tục hải quan đối với ôtô Việt Nam khi xuất cảnh (tạm xuất), nhập cảnh (tái nhập) với mục đích thương mại
Chi cục Hải quan
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Tổ chức, cá nhân