CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

5. Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi.

 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra để báo cáo Tổng cục Hải quan;

Bước 3: Tổng cục Hải quan có văn bản trả lời Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:

         + Đơn xin di chuyển, mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm: 01 bản chính;

         + Sơ đồ kho, bãi khu vực di chuyển, mở rộng, thu hẹp, hoặc bố trí lại địa điểm: 01 bản chính;

        + Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho, bãi di chuyển, mở rộng; hoặc văn bản thỏa thuận bố trí lại địa điểm với chủ sở hữu quyền sử dụng đất: 01 bản chụp.

     * Số lượng: 01 bộ đối với trường hợp mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm và 02 bộ đối với trường hợp di chuyển đến địa điểm mới.

- Thời hạn giải quyết:

         + Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra để báo cáo Tổng cục Hải quan.

        + Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo để xuất của Cục Hải quan, Tổng cục Hải quan ra quyết định chấp thuận di chuyển địa điểm.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

+ Cục Hải quan tỉnh, thành phố đối với mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm.

+ Tổng cục Hải quan đối với trường hợp di chuyển đến địa điểm mới.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấp nhận di chuyển địa điểm kiểm tra tập trung.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

           + Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

         + Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

          + Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định.

Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi (Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015).
Cục Hải quan tỉnh, thành phố đối với mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm; Tổng cục Hải quan đối với trường hợp di chuyển đến địa điểm mới
25/12/2015
25/12/2015
Còn hiệu lực
Doanh nghiệp