CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục di chuyển địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa hoặc địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu.

 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu di chuyển địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa hoặc địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu đã được Bộ Tài chính quyết định thành lập đến địa điểm mới đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 63 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì lập hồ sơ gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Bước 2: Cục Hải quan tỉnh, thành phố sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, tiến hành:

- Kiểm tra hồ sơ;

- Khảo sát thực tế kho bãi;

- Báo cáo, đề xuất Tổng cục Hải quan di chuyển địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa hoặc địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin di chuyển;

- Sơ đồ kho, bãi khu vực di chuyển;

- Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho, bãi di chuyển.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: không quy định     

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan/Cục Hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định di chuyển

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không quy định

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Đơn xin di chuyển;

b) Sơ đồ kho, bãi khu vực di chuyển;

c) Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho, bãi di chuyển.

Địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa hoặc địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu phải nằm trong quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải hoặc Bộ Tài chính thì việc di chuyển địa điểm phải được Bộ Giao thông vận tải hoặc Bộ Tài chính có văn bản chấp nhận.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan số 29/2001/QH10 và Luật số 42/2005/QH 11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.

- Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.

- Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thủ tục di chuyển địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa hoặc địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu
Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Doanh nghiệp