CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung.

 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ địa điểm có công văn đề nghị chuyển đổi chủ sở hữu địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung.

Bước 2: Chủ mới làm thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu địa điểm. Hồ sơ chuyển đổi theo quy định tại Điều 64 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Bước 3: Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ xin chuyển đổi chủ sở hữu, báo cáo, đề xuất Tổng cục Hải quan quyết định, không phải khảo sát lại thực tế kho, bãi nếu không có sự thay đổi so với thực trạng kho, bãi hiện hành.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị chuyển đổi chủ sở hữu địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung của chủ địa điểm;

- Hồ sơ theo quy định tại Điều 64 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính của chủ mới.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: không quy định     

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ địa điểm

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chuyển đổi quyền sở hữu địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung.

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không quy định

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Văn bản đề nghị thành lập của doanh nghiệp: 01 bản chính;

- Luận chứng kinh tế, kỹ thuật xây dựng: nộp 01 bản chụp;

- Quy chế hoạt động: 01 bản chính;

- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp: 01 bản chụp;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề giao nhận, vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu và (hoặc) kinh doanh kho bãi: nộp 01 bản chụp;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan số 29/2001/QH10 và Luật số 42/2005/QH 11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.

- Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.

- Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu địa điểm kiểm tra tập trung
Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Chủ địa điểm