CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục chấm dứt hoạt động kho bảo thuế

 

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Doanh nghiệp có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động kho bảo thuế gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

+ Bước 2: Cơ quan hải quan giải quyết theo văn bản đề nghị.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị dừng hoạt động kho bảo thuế.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ                                                

- Thời hạn giải quyết: Không quy định thời hạn

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Hải quan

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chấm dứt

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan số 29/2001/QH10 và Luật số 42/2005/QH 11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.

- Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.

          - Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thủ tục chấm dứt hoạt động kho bảo thuế
Cục Hải quan tỉnh, thành phố
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Tổ chức