CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục đối với trường hợp sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu (thủ công – điện tử)

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1:

Đối với doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu: làm thủ tục hải quan nhập khẩu với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu tương tự như thủ tục nhập khẩu thương mại tại quy trình 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tổng cục Hải quan và Điều 36 Thông tư 128/2013/TT-BTC. Thông báo, điều chỉnh định mức theo hướng dẫn tại Điều 37 Thông tư 128/2013/TT-BTC. Khi làm thủ tục quyết toán tờ khai nhập khẩu phải xuất trình tờ khai xuất khẩu của doanh nghiệp mua nguyên liệu đã sản xuất thành sản phẩm và chứng từ chứng minh hàng đã thực xuất theo hướng dẫn tại Điều 30 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

+ Bước 2:

Đối với cá nhân, tổ chức xuất khẩu sản phẩm: làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thực hiện như thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu thương mại hướng dẫn tại Quy trình 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tổng cục Hải quan và Điều 38 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

+ Bước 3:

Cơ quan Hải quan làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thực hiện theo hướng dẫn tại Quy trình 1171/QĐ-TCHQ, tiếp nhận, điều chỉnh định mức, làm thủ tục quyết toán hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế cho doanh nghiệp.

- Cách thức thực hiện:

I/ Thực hiện theo phương thức thủ công

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục

II/Thực hiện bằng phương thức điện tử:

Gửi nhận thông tin qua hệ thống khai hải quan điện tử đã được nối mạng với cơ quan hải quan qua CVAN

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

I/ Thực hiện theo phương thức thủ công

+ Khi nhập khẩu nguyên liệu: Theo điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC;

+ Khi Thông báo định mức:

- Bảng thông báo định mức theo mẫu 23/TBĐM-SXXK Phụ lục III ban hành kèm Thông tư 128: bản chính

- Văn bản giải trình lý do thay đổi định mức (nếu điều chỉnh định mức): bản chính

+ Khi quyết toán tờ khai: thực hiện theo Điều 117 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

+ Khi xuất khẩu sản phẩm: thực hiện theo Điều 12, Điều 38 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

II/Thực hiện bằng phương thức điện tử:

- Hồ sơ nộp/ xuất trình với cơ quan hải quan khi có yêu cầu bao gồm:

- Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 196/2013/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính theo từng khâu nhập khẩu nguyên liệu, thông báo, điều chỉnh định mức, xuất khẩu sản phẩm, thanh khoản tờ khai.

* Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 19 Luật Hải quan)

- Thời hạn hoàn thành thành kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải (tính từ thời điểm người khai hải quan đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu về làm thủ tục hải quan theo quy  đinh tại điểm a và điểm b khỏan 1 Điều 16 Luật Hải quan):

+ Chậm nhất là 08 giờ làm việc đối với lô hàng nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế một phần hàng hóa theo xác suất;

+ Chậm nhất là 02 ngày làm việc đối với lô hàng nhập khẩu áp dụng hình thực kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa.

Trong trường hợp áp dụng hình thức kiểm tra thực tế tòan bộ hàng hóa mà lô hàng nhập khẩu có số lượng lớn, việc kiểm tra phức tạp thì thời hạn kiểm tra có thể được gia hạn nhưng không quá 08 giờ làm việc.     

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân.

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông báo, điều chỉnh định mức.

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ khai hàng hoá xuất khẩu – nhập khẩu.

- Bảng đăng ký định mức theo mẫu 23/TBĐM-SXXK Phụ lục III ban hành kèm Thông tư  128/2013/TT-BTC.

- Định mức thực tế của sản phẩm gia công (Phụ lục I, Thông tư 196/2013/TT-BTC)

- Thông tin về định mức thực tế đối với nguyên liệu trực tiếp tham gia vào sản phẩm xuất khẩu được tách ra từ nguyên liệu gốc (nguyên liệu thành phần) (Phụ lục I, Thông tư 196/2013/TT-BTC)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

- Nghị định 154/2005/NĐ-CP 15/12/05

- Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ

- Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013.

- Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng thủ tục hải quan điện tử.

Thủ tục đối với trường hợp sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu
Chi cục Hải quan
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Thương nhân