CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục đề nghị cấp, tạm dừng, hủy tài khoản truy nhập đối với người khai Hải quan

 

- Trình tự thực hiện:

          Bước 1:

           - Trường hợp cấp mới: Giám đốc doanh nghiệp ủy quyền cho người đại diện nộp hồ sơ "Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử”;

          - Trường hợp đề nghị tạm dừng, đề nghị hủy tài khoản truy nhập: người khai hải quan làm đơn đề nghị tạm dừng, đề nghị hủy tài khoản truy nhập của người khai hải quan tại Chi cục hải quan nơi cấp tài khoản;

          Bước 2: Cán bộ tiếp nhận thực hiện:

          - Tiếp nhận bản “Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử” của người khai hải quan. Kiểm tra tính đầy đủ của các thông tin cần thiết; hoặc

          - Tiếp nhận đơn đề nghị tạm dừng, đề nghị hủy tài khoản truy nhập của người khai hải quan;

          - Nhập máy thông tin “Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử” hoặc đề nghị tạm dừng đề nghị hủy tài khoản truy nhập của người khai hải quan. Tiến hành xác minh tính đúng đắn, hợp lệ của các thông tin được cung cấp bởi người khai hải quan và đối chiếu với thông tin trên Hệ thống (nếu có). Vào sổ theo dõi, chuyển cho Chi cục trưởng để thực hiện cấp, hoặc tạm dừng, hoặc hủy tài khoản truy nhập.

          Bước 3:

          * Đối với việc cấp tài khoản truy nhập:

          -  Chi cục trưởng Chi cục Hải quan sử dụng phần mềm quản lý tài khoản truy nhập (gồm tên và mật khẩu); ghi nhận thông tin vào hệ thống; in thông tin tài khoản, đóng gói vào phong bì, niêm phong và chuyển cho cán bộ tiếp nhận;

          - Cán bộ tiếp nhận thực hiện:

          + Trả phong bì chứa tài khoản được niêm phong và 01 biên bản bàn giao (có đầy đủ chữ ký của cán bộ tiếp nhận và người khai hải quan) cho người khai hải quan;

          + Vào sổ theo dõi;

          + Lưu bản “Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử” của người khai hải quan, 01 biên bản bàn giao và sổ theo dõi.

          * Đối đề nghị tạm dừng, thu hồi tài khoản truy nhập

          - Chi cục trưởng Chi cục hải quan thực hiện:

          +  Phân công cán bộ hải quan thực hiện việc ngừng kết nối truy nhập với hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan của người khai hải quan thông qua tài khoản truy nhập này;

          + Ghi nhận tạm dừng hoặc hủy tài khoản truy nhập trên phần mềm quản lý tài khoản truy nhập;

          +  Ký văn bản thông báo tạm dừng/thu hồi tài khoản truy nhập cho người khai hải quan trong đó nêu rõ lý do rồi chuyển cho cán bộ tiếp nhận;

          - Cán bộ tiếp nhận thực hiện:

          + Chuyển thông báo tạm dừng/thu hồi tài khoản truy nhập cho người khai hải quan (bản chính);

          + Thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm (nếu có) và các   thủ tục hành chính theo quy định;

          + Vào sổ theo dõi;

          + Lưu đơn đề nghị tạm dừng/hủy tài khoản truy nhập của người khai hải quan, thông báo tạm dừng/thu hồi tài khoản truy nhập (bản sao) và sổ theo dõi.

          Bước 4: Người khai hải quan thực hiện:

          - Đổi mật khẩu truy nhập ngay sau khi tiếp nhận tài khoản truy nhập từ cơ quan Hải quan, trong lần truy nhập đầu tiên;

          -Trong quá trình sử dụng tài khoản, định kỳ 03 tháng người khai hải quan phải thay đổi mật khẩu truy nhập

          (Mật khẩu được đặt phải đúng quy định và phải đảm bảo an toàn (dài tối thiểu 08 ký tự, bao gồm cả ký tự chữ và ký tự số) để không bị người khác giả mạo.Theo các cách thức bảo mật khác phù hợp với quy định).

- Cách thức thực hiện: gửi hồ sơ "Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử” đến Chi cục Hải quan điện tử trong trường hợp đề nghị cấp tài khoản truy nhập; hoặc đơn đề nghị tạm dừng, đề nghị hủy tài khoản truy nhập đến Chi cục hải quan tới Chi cục Hải quan điện tử nơi đăng ký cấp tài khoản truy cập.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ giấy.

- Thời hạn giải quyết: Sau khi tiến hành xác minh tính đúng đắn, hợp lệ của các thông tin được cung cấp bởi người khai hải quan và đối chiếu với thông tin trên Hệ thống (nếu có).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục hải quan điện tử nơi đề nghị cấp tài khoản truy nhập;

+ Người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục hải quan điện tử nơi đề nghị cấp tài khoản truy nhập;

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp mới , tạm dừng, hủy tài khoản truy nhập đối với người khai Hải quan.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính (nếu có): Mẫu "Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử”.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đáp ứng các điều kiện về công nghệ thông tin thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

+ Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Thủ tục đề nghị cấp, tạm dừng, hủy tài khoản truy nhập đối với người khai Hải quan
Chi cục hải quan điện tử nơi đề nghị cấp tài khoản truy nhập
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Tổ chức, cá nhân.