CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục bảo lãnh riêng theo Điều 21 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

 

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Khi làm thủ tục cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, nếu thực hiện bảo lãnh người nộp thuế nộp Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh cho Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo mẫu số theo mẫu số 19/TBLR/2013 Phụ lục III ban hành kèm Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính

Trường hợp thực hiện bảo lãnh thông qua ngân hàng đã ký kết thỏa thuận hợp tác thu NSNN, bảo lãnh thuế bằng phương phức điện tử với cơ quan hải quan thì Ngân hàng bảo lãnh gửi thông tin về thư bảo lãnh cho cơ quan hải quan qua cổng thanh toán điện tử trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa.

+ Bước 2: Chi cục hải quan kiểm tra các điều kiện bảo lãnh theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 21 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, nếu đáp ứng thì chấp nhận bảo lãnh và thông quan hàng hóa hoặc giải phóng hàng hóa. Trường hợp không đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo lãnh, Chi cục hải quan có văn bản thông báo từ chối áp dụng bảo lãnh cho người nộp thuế biết.

Thời hạn bảo lãnh riêng không quá thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

 

- Cách thức thực hiện:

+ Người nộp thuế nộp Thư bảo lãnh trực tiếp tại trụ sở Chi cục Hải quan;

+ Ngân hàng bảo lãnh gửi thông tin về thư bảo lãnh cho cơ quan hải quan qua cổng thanh toán điện tử.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

+ Thư bảo lãnh riêng của tổ chức tín dụng (01 bản chính) theo mẫu 19/TBLR/2013 Phụ lục III ban hành kèm Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết: Trước hoặc tại thời điểm làm thủ tục đăng ký tờ khai XNK hoặc trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục HQ nơi đăng ký tờ khai hải quan.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục HQ nơi đăng ký tờ khai hải quan.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổ chức tín dụng

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chấp nhận bảo lãnh và thông quan hàng hóa hoặc văn bản từ chối áp dụng bảo lãnh.

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Thư bảo lãnh riêng thực hiện theo mẫu số 19/TBLR/2013 Phụ lục III ban hành kèm Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (đính kèm)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13.

- Điều 21 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thủ tục áp dụng bảo lãnh riêng số tiền thuế phải nộp cho 01 tờ khai hải quan (bảo lãnh riêng)
Chi cục HQ nơi đăng ký tờ khai hải quan.
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Cá nhân, tổ chức.