CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

Thời gian để giới thiệu quy trình một cửa? Lộ trình để đạt tới các tiêu chuẩn toàn cầu về thời gian thông quan? Khi nào Việt Nam sẽ bỏ các cuộc thanh tra hải quan tốn kém, mất thời gian?

      - Đối với quy trình một cửa: Cơ chế một cửa quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) chủ trì và triển khai từ cuối năm 2014. Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã phối hợp với các Bộ, Ngành từng bước xây dựng, kết nối, hoàn thiện đảm bảo đúng tiến độ. Đến 12/2016 đã có 10/18 Bộ,Ngành tham gia Cổng thông tin một cửa quốc gia với 36/280 thủ tục hành chính, để có thêm thông tin Công ty có thể đăng nhập trang website: https://vnsw.gov.vn.

    - Lộ trình để đạt tiêu chuẩn toàn cầu về thời gian thông quan: Theo Quyết định 1614/QĐ-BTC ngày 19/7/2016 của Bộ Tài Chính phê duyệt Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020 thì Thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 36 giờ đối với hàng xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng nhập khẩu.

  - Đối với công tác thanh tra:

  Hiện nay cơ quan thực hiện việc thanh kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch hàng năm dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro thông qua việc thu thập thông tin để phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Hải quan, đồng thời thực hiện đánh giá tuân thủ đối với các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu (không kiểm tra toàn bộ); Công tác thanh tra doanh nghiệp tuân thủ theo các quy định hiện hành.

1 13 << < 1 2 3 4 5  ... > >>