Thống kê theo Doanh nghiệp làm thủ tục qua địa bàn TP.HCM

ĐVT: Triệu USD