CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN

  • RSS
Thứ Sáu, 18/10/2019 | 10:38 GMT+07
Share Chia Chia 2155

Sắp xếp, giải thể Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 2 

Ngày 19/9/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Quyết định 1863/QĐ-BTC về việc giải thể Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 trực thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Để triển khai quyết định trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện.

Cụ thể, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh báo cáo Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh, thông báo cho các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân có liên quan về Quyết định 1863/QĐ-BTC; thông báo cho các hãng tàu, đại lý biết việc chuyển nhiệm vụ thực hiện thủ tục phương tiện xuất nhập cảnh cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 thực hiện.

Thực hiện phổ biến, quán triệt tới toàn thể CBCC về Quyết định 1863/QĐ-BTC để thống nhất trong nhận thức và quá trình thực hiện. Sắp xếp, bố trí CBCC và người lao động thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 theo quy định và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.

Đồng thời bàn giao trụ sở, cơ sở vật chất, kỹ thuật, hồ sơ, tài liệu, công việc còn tồn đọng và những nhiệm vụ khác của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 đảm nhiệm. Tiến hành rà soát, kiểm tra, lưu giữ và chuyển dữ liệu kế toán, dữ liệu nợ thuế trên hệ thống kế toán thuế tập trung đảm bảo chính xác, đúng quy định.

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan và Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan xử lý số liệu, hồ sơ đã và đang xử lý trên hệ thống công nghệ thông tin. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan tiến hành khảo sát, xây dựng phương án kết nối hạ tầng truyền thông giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3; giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 với Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh theo mô hình tổ chức mới.

Trong quá trình triển khai giải thể Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2, Tổng cục Hải quan yêu cầu đơn vị thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để được xem xét, giải quyết.

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện giải thể Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 trước ngày 1/12/2019 theo yêu cầu tại Quyết định 1863/QĐ-BTC.