CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LIÊN KẾT

PHẦN MỀM LIÊN QUAN

Phần mềm liên quan 

Phần mềm đầu cuối cho doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan cung cấp miễn phí.

 

1. Cài đặt phần mềm đầu cuối:

- Tải bộ cài đặt phần mềm đầu cuối cùng hướng dẫn cài đặt tại đây.

- Thực hiện cài đặt theo hướng dẫn sử dụng.

 

* Lưu ý: trong quá trình cài đặt, chương trình sẽ yêu cầu nhập các thông số "Mã số máy trạm" và "Khóa truy cập", đây là các thông số doanh nghiệp được cung cấp khi tiến hành đăng ký người sử dụng hệ thống (bước 2).

 

2. Sử dụng phần mềm đầu cuối để thực hiện khai hải quan:

- Tham khảo hướng dẫn sử dụng phần mềm tại đây.

- Xem video hướng dẫn doanh nghiệp khai hải quan trên hệ thống VNACCS tại đây.