CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHẦN MỀM LIÊN QUAN

Phần mềm liên quan 

Người khai hải quan được lựa chọn một trong hai hình thức:

 

1. Khai trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan, địa chỉ e-manifest.customs.gov.vn.

 

2. Theo chuẩn định dạng do Tổng cục Hải quan công bố:

 

a. Cách thứ nhất: Tải về file mẫu định dạng Microsoft Excel, nhập dữ liệu và gửi lên hệ thống. Để tải về file mẫu,bấm vào đây.

 

b. Cách thứ hai: Riêng đối với Bản khai hàng hóa (Mẫu 01), doanh nghiệp có thể tự xây dựng phần mềm có chức năng kết xuất Bản khai hàng hóa ra file EDI và gửi lên hệ thống.

 

Phần mềm phải tuân thủ theo chuẩn UN/EDIFACT CUSCAR D98B, chuẩn dữ liệu này cũng tương thích với Hệ thống VNACCS/VCIS.

 

- Để tải về chuẩn dữ liệu UN/EDIFACT CUSCAR D98B, bấm vào đây.

- Để tải về file EDI mẫu, bấm vào đây.

 

 

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống E-Manifest.

 

- Bổ sung: Hướng dẫn gán quyền khai bổ sung cho hãng tàu.

 

- Bổ sung: Hướng dẫn khai báo dữ liệu vận đơn gom hàng (House bill of lading).

 

Bảng tổng hợp các vướng mắc trong quá trình thực hiện