CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập, tạm xuất

 
Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015


1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Người khai hải quan đăng ký, thực hiện thủ tục hải quan;

- Bước 2: Cơ quan hải quan xem xét, quyết định việc thông quan tờ khai cho người khai hải quan.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

I. Hồ sơ tạm nhập – tái xuất:

1. Đối với container rỗng có hoặc không có móc treo và bồn mềm lót trong container để chứa hàng lỏng:

- Khi nhập khẩu: 01 bản lược khai hàng hoá chuyên chở.

- Khi xuất khẩu: 01 Bảng kê tạm nhập container rỗng.

2. Các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác:

- Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;

- Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt: 01 bản chụp;

- Giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.

II. Hồ sơ tạm xuất – tái nhập:

1. Đối với container rỗng có hoặc không có móc treo và bồn mềm lót trong container để chứa hàng lỏng:

- Khi nhập khẩu: 01 bản lược khai hàng hoá chuyên chở.

- Khi xuất khẩu: 01 Bảng kê tạm xuất container rỗng.

2. Các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác:

- Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;

- Giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.

Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định
    
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Hải quan

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông quan    .

8. Phí, lệ phí (nếu có): không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Tờ khai hải quan tại Phụ lục IV Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng bao gồm:

- Container rỗng có hoặc không có móc treo;

- Bồn mềm lót trong container để chứa hàng lỏng;

- Các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội;

- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

- Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập, tạm xuất
Còn hiệu lực