CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GIÁM SÁT QUẢN LÝ

Giới thiệu về Phòng Giám Sát Quản Lý 

Phòng Giám sát và Quản lý về hải quan là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ:                Số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Điện thọai:           

Fax:                      

Email:                    hcmpnv@customs.gov.vn

Bản đồ

Phòng Giám sát Quản lý về Hải quan tiền thân là Phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được thành lập từ ngày 23 tháng 5 năm 2000 theo Quyết định số 156/QĐ-TCCB của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan. Tháng 6 năm 2010, Phòng Nghiệp vụ được đổi tên thành Phòng Giám sát Quản lý về Hải quan.

Phòng Giám sát Quản lý về Hải quan hiện được cơ cấu gồm 4 bộ phận : Bộ phận Văn phòng; Bộ phận Giám sát Quản lý; Bộ phận Điều hành và Bộ phận Hiện đại hóa Hải quan. Phòng được biên chế gồm 25 cán bộ công chức trong đó có 1 đ/c Trưởng phòng thực hiện phụ trách chung các mặt công tác của Phòng, 04 đ/c Phó trưởng phòng trực tiếp phụ trách các bộ phận Văn phòng, Giám sát Quản lý, Điều hành và Hiện đại hóa Hải quan.

Ngày 09/6/2010 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định số 1170/QĐ-TCHQ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối liên hệ công tác của các đơn vị tham mưu giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố thì Phòng Giám sát quản lý về Hải quan có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

         +  Đề xuất trình Cục trưởng kế hoạch, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn về chính sách, chế độ, quy trình nghiệp vụ giám sát quản lý, bao gồm: Thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan, giám sát hải quan, xuất xứ và ghi nhãn hàng hoá xuất nhập khẩu và các nghiệp vụ khác có liên quan cho các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan và tổ chức thực hiện khi được Cục trưởng Cục Hải quan phê duyệt.

         +  Xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện nghiệp vụ giám quản, trình Cục trưởng phê duyệt và tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các Chi cục Hải quan.

         +  Rà soát các văn bản quy định về giám sát quản lý đang còn hiệu lực thi hành; đề xuất, kiến nghị để Cục trưởng báo cáo Tổng cục Hải quan sửa đổi, bổ sung về chính sách, chế độ, quy trình nghiệp vụ, cải tiến phương pháp quản lý.

         + Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ giám quản cho cán bộ, công chức ở Chi cục Hải quan theo kế hoạch hoặc yêu cầu của Cục Hải quan, Tổng cục Hải quan và phối hợp với đơn vị làm công tác tham mưu tổ chức cán bộ đề xuất kế hoạch trình Cục trưởng duyệt và tổ chức thực hiện.

         +  Xây dựng, cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu và nghiên cứu, thu thập, tổng hợp các thông tin nghiệp vụ giám quản để cung cấp và hỗ trợ cho các Chi cục Hải quan thực hiện nghiệp vụ và quyết định thông quan hàng hoá; Cho kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan.

         + Tiếp nhận, đề xuất trình Cục trưởng chỉ đạo, giải quyết khiếu nại của tổ chức, cá nhân, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan về lĩnh vực giám sát quản lý hoặc đề xuất để Cục trưởng báo cáo Tổng cục Hải quan những vấn đề vượt thẩm quyền của Cục trưởng cục Hải quan.

         + Nghiên cứu hoạt động nghiệp vụ giám quản tại các Chi cục Hải quan và đề xuất trang bị phương tiện kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giám sát quản lý của Cục Hải quan; theo dõi, kiểm tra tình trạng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác giám sát quản lý của Cục Hải quan.

         + Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách, chế độ, pháp luật về Hải quan trong lĩnh vực được phân công cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

         + Tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan quản lý, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng Cục Hải quan về công tác giám sát quản lý tại các địa điểm làm thủ tục hải quan, địa điểm kiểm tra hải quan.

         + Tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết công tác giám sát quản lý của Cục Hải quan cho lãnh đạo Cục Hải quan dự họp, hội nghị, hội thảo.

         + Quản lý cán bộ, công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản, trang thiết bị được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.