CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

  • RSS
Thứ Sáu, 18/10/2019 | 10:21 GMT+07
Share Chia Chia 348

Phát động phong trào cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở 

Văn hóa công sở có thể hiểu là tổng hòa các giá trị hữu hình và vô hình, bao gồm trình độ nhận thức, phương pháp tổ chức, quản lý, môi trường cảnh quan, phương tiện làm việc, đạo đức nghề nghiệp và phong cách giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức nhằm xây dựng một công sở văn minh, lịch sự, hoạt động đúng pháp luật và hiệu quả cao. Trong thời gian qua, đội ngũ công chức, viên chức ngày càng hướng đến sự chuyên nghiệp. Phong cách giao tiếp, ứng xử đã có những tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện văn hóa công sở. Ở một số nơi, công tác tiếp công dân chưa thường xuyên, chưa đi vào thực chất. Một bộ phận cán bộ công chức mang nặng tư duy cửa quyền, thiếu trách nhiệm với dân, không nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế, có lời nói, hành xử không chuẩn mực, không tôn trọng cấp trên, thiếu công bằng với cấp dưới, gây bức xúc trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, viên chức Nhà nước cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích, văn hóa để “nước đến chân mới nhảy”, văn hóa đợi nhắc thì làm, không nhắc thì cũng làm nhưng làm chậm, chậm trễ trong xử lý nhiệm vụ được giao mà nhân dân, cơ quan đang mong đợi. Văn hóa công sở phải gắn với gia đình và văn hóa xã hội. Cán bộ công chức phải thực sự nêu gương với người thân trong gia đình, con cái, bạn bè, đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội. Văn hóa công sở là đúng giờ, không đi trễ về sớm, xóa bỏ thứ văn hóa đang trong giờ rời nhiệm sở không có lý do chính đáng. Cán bộ, công chức không được bỏ bê công việc, không ăn lạm từng giây, từng phút, từng đồng thuế của người dân. Thực hành “làm hết giờ” sang “làm hết việc”, xóa bỏ văn hóa “sáng cắp ô đi chiều cắp về”. Văn hóa công sở gắn với trách nhiệm công vụ, trong đó trách nhiệm công vụ là trung tâm, văn hóa là cái gốc. Văn hóa công vụ là phải đặt giá trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân, lấy lợi ích người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu.

Hưởng ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng văn hóa công sở, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 2327/QĐ-TCHQ ngày 08/8/2019 về phát động Phong trào trào “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” năm 2019. Thực hiện Quyết định số 2327/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thi đua thực hiện văn hóa công sở” năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 2339/QĐ-HQHCM ngày 12/9/2019).

Phong trào thi đua cán bộ, công chức thực hiên văn hóa công sở năm 2019 do Cục Hải quan Thành phố phát động nhằm các mục đích:

- Bảo đảm sự trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong toàn Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh; kiến tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả.

- Xây dựng và chuẩn hóa các chuẩn mực về hành vi, ứng xử của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; đẩy mạnh tự tu dưỡng rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Nâng cao vị thế, uy tín của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thông qua hình ảnh trụ sở văn minh, hiện đại, sạch đẹp cùng đội ngũ cán bộ, công chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, thân thiện, sáng tạo.

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua cụ thể hóa các công việc, nhiệm vụ được giao.

Với mục đích nêu trên, Cục Hải quan Thành phố đề ra các nội dung của Phong trào thi đua, bao gồm: Đối với tập thể là “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”; đối với cán bộ, công chức là “Thi đua thực hiện Đoàn kết – Kỷ cương – Hành động – Sáng tạo – Hiệu quả”. Đồng thời, Cục cũng đề ra các tiêu chuẩn thi đua và hình thức khen thưởng đối với tập thể và cán bộ, công chức. Để Phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất, Cục Hải quan Thành phố tổ chức Lễ phát động “Tháng cao điểm thực hiện thi đua văn hóa công sở” và ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cục trong tháng 9 năm 2019, sau đó triển khai sâu Phong trào tại tất cả các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục.

Hưởng ứng phát động của Lãnh đạo Cục, Công đoàn Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo Công đoàn các đơn vị thuộc, trực thuộc Công đoàn Cục tham gia Phong trào trào thi đua cán bộ, công chức thực hiện văn hóa công sở năm 2019 (Công văn số 87/CĐ-HQHCM ngày 16/10/2019), với yêu cầu triển khai, quán triệt Kế hoạch của Lãnh đạo Cục đến từng cán bộ, đoàn viên Công đoàn các nội dung thi đua, tạo không khí nề nếp, phấn khởi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2019.

Phong trào trào “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” năm 2019 là cuộc vận động lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc triển khai thực hiện bằng các hành động cụ thể theo Kế hoạch của Cục; cán bộ, công chức trong toàn Cục coi việc thực hiện văn hóa công sở là trách nhiệm của mình, để góp phần xây dựng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh là nơi tin cậy của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, là đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp./.

N.T.T