CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 788/QĐ-BTC ngày 27 tháng 04 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Nộp Phiếu kết quả thử nghiệm giám định hàm lượng vàng dưới 95%

Thuế quan

Cục Hải quan, Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phố

2. Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

- Trình tự thực hiện: Theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông tư số 38/2015/TT-BTC).

- Cách thức thực hiện: Theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Ngoài ra, phải có Phiếu kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng dưới 95% do tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ có tên quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 36/2015/TT-BTC cấp (xuất trình 01 bản chính để đối chiếu, nộp 01 bản sao cho cơ quan hải quan).

- Thời hạn giải quyết: Theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu có hàm lượng vàng dưới 95% kê khai mức thuế xuất khẩu 0%. Không áp dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu theo hình thức gia công xuất khẩu hoặc có đủ điều kiện xác định là được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu, xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hải quan, Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng dưới 95% do Tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định gồm: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Viện Ngọc học và Trang sức Doji, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Trung tâm vàng hoặc tổ chức có quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Thông tư số 36/2015/TT-BTC ngày 23/3/2015 sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu.

Nộp Phiếu kết quả thử nghiệm giám định hàm lượng vàng dưới 95%
Cục Hải quan, Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phố
27/04/2015
07/05/2015
Còn hiệu lực
Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu có hàm lượng vàng dưới 95% kê khai mức thuế xuất khẩu 0%. Không áp dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu th