CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

Miễn thuế đối với thiết bị nhập khẩu thông qua công ty cho thuê tài chính.
-Khó khăn: Chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất. Khi chúng tôi nhập thiết bị thông qua công ty cho thuê tài chính, thì theo công văn 504/TXNK-CST của Tổng Cục Hải Quan, chúng tôi không hưởng được miễn thuế nhập khẩu. -Kiến nghị: Chúng tôi để nghị Hải quan điều chỉnh lại quy định để nhất quán với luật thuế xuất nhập khẩu, đảm bảo cho danh nghiệp chế xuất của chúng tôi được hưởng miễn thuế khi nhập thiết bị thông qua công ty dịch vụ tài chính.

 Căn cứ quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Căn cứ Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07/5/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.

 Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 16346/BTC-TCHQ ngày 15/11/2016 thì trường hợp nhập khẩu hàng hóa cho bên thuê thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, Công ty cho thuê tài chính phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu theo quy định; khi xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan), thì Công ty cho thuê tài chính được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp tại khâu nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu trở lại nội địa thì Công ty cho thuê tài chính phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

1 13 << < 1 2 3 4 5  ... > >>