CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đối tác Hải quan - Doanh nghiệp

Danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia Đề án tạo thuận lợi thương mại theo Quyết định 2318/QĐ-HQHCM

Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cộng đồng các Đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn thành phố

Về việc thực hiện tham vấn giá một lần, sử dụng kết quả nhiều lần

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ Đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2019

⇒ Giấy mời về việc tham dự Hội nghị “Cộng đồng Doanh nghiệp Nhật Bản và Cục Hải quan TP.HCM là đối tác tin cậy, đồng hành cùng phát triển”

⇒ Thông báo tổ chức hội nghị đối thoại “Cộng đồng Doanh nghiệp Châu Âu và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh là đối tác tin cậy, đồng hành cùng phát triển"

Công văn 2781/HQHCM-TXNK về việc tháo gỡ khó khăn - vướng mắc cho Doanh nghiệp

⇒ Công văn 641/TXNK-VP về việc chuẩn bị nội dung hội nghị chuyên đề

⇒ Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020

Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Quyết định 3907/QĐ-UBND ngày 01/08/2016 Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Quyết định 358/QĐ-TCHQ ngày 01/3/2016 về việc ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2016

Quyết định ban hành kế hoạch hành động của Tổng cục hải quan thực hiện nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Quyết định số 3287/QĐ-HQHCM ngày 4/8/2016 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 của Cục Hải quan TP.HCM

Thư ngỏ và Phiếu khảo sát của Cục Hải quan TP.HCM

Quyết định về việc ban hành Tuyển tập "Các tình huống tham vấn Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan"