CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

Hàng hóa mua để thực hiện quyền xuất khẩu thì có được hoàn thuế nhập khẩu và thuế GTGT hay không?

Về hoàn thuế nhập khẩu:

Do nội dung câu hỏi doanh nghiệp nêu chưa rõ là mua từ đâu để xuất khẩu nên trả lời như sau:

- Trường hợp mua hàng từ nội địa để thực hiện quyền xuất khẩu: Khi mua doanh nghiệp không phải làm thủ tục hải quan theo quy định tại điểm c.1, khoản 3, Điều 77 Điều 77 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Do đó, không phát sinh thuế nhập khẩu phải nộp trong trường hợp này.

      - Trường hợp mua từ Doanh nghiệp chế xuất khác để xuất khẩu: theo quy định tại điểm c.2, khoản 3 Điều 77 Thông tư số 38/2015/TT-BTC khi mua từ Doanh nghiệp chế xuất thực hiện thủ tục như doanh nghiệp nội địa mua hàng hóa của Doanh nghiệp chế xuất, khi xuất khẩu làm thủ tục như đối với hàng hóa xuất khẩu kinh doanh; thực hiện kê khai, tính thuế (nếu có). Trường hợp này có phát sinh thuế nhập khẩu nhưng không thuộc trường hợp được hoàn theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH-13.

     - Trường hợp nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình A41, xuất kinh doanh theo quyền xuất khẩu  theo loại hình B11. Trường hợp này có phát sinh thuế nhập khẩu nhưng không thuộc trường hợp được hoàn theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH-13.

     - Trường hợp nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình A41, đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH-13. Điều kiện và thủ tục hoàn thuế đối với trường hợp này thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

     * Về hoàn thuế GTGT:

     Theo quy định tại khoản 4 Điều 77 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 53 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì Doanh nghiệp chế xuất thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế nội địa để kê khai nộp thuế GTGT cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.

Việc hoàn thuế GTGT đề nghị doanh nghiệp liên hệ cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn.

1 13 << < 1 2 3 4 5  ... > >>