CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN

  • RSS
Thứ Ba, 22/10/2019 | 13:28 GMT+07
Share Chia Chia 290

Giải thể Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 trước 01/12/2019 

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-BTC ngày 19/9/2019 của Bộ Tài chính về việc giải thể Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh báo cáo Thành ủy, UBND TP.Hồ Chí Minh, thông báo cho các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân có liên quan về Quyết định số 1863/QĐ-BTC; thông báo cho các hãng tàu, đại lý biết việc chuyển nhiệm vụ thực hiện thủ tục phương tiện xuất nhập cảnh cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 thực hiện.

Cùng với đó, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 1863/QĐ-BTC cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 để thống nhất trong nhận thức và quá trình thực hiện. Đồng thời, sắp xếp, bố trí công chức và người lao động thuộc Chi cục theo quy định và theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh bàn giao trụ sở, cơ sở vật chất, kỹ thuật, hồ sơ, tài liệu, công việc còn tồn đọng và những nhiệm vụ khác của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 đảm nhiệm theo quy định. Tiến hành rà soát, kiểm tra, lưu giữ và chuyển dữ liệu kế toán, dữ liệu nợ thuế trên hệ thống kế toán thuế tập trung đảm bảo chính xác, đúng quy định.

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan và Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan xử lý số liệu, hồ sơ đã và đang xử lý trên hệ thống công nghệ thông tin. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan tiến hành khảo sát, xây dựng phương án kết nối hạ tầng truyền thông giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3; giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 với Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh theo mô hình tổ chức mới.

Trong quá trình triển khai giải thể Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2, cần thực hiện theo đúng quy định và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, đảm bảo không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Việc giải thể Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 phải thực hiện trước ngày 01/12/2019.

Được biết, cùng với Quyết định số 1863/QĐ-BTC, Bộ Tài chính còn ban hành 18 Quyết định để thành lập mới, đổi tên, sáp nhập 21 Chi cục tại 19 Cục Hải quan tỉnh thành phố. Đây là hoạt động nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở”.  

Hà Nam